Last update: June 23, 2005

Mondlango Course


Alphabet of Mondlango

Lesson One Lesson Two Lesson Three
Lesson Four Lesson Five Lesson Six
Lesson Seven Lesson Eight Lesson Nine
Lesson Ten Lesson Eleven Lesson Twelve
Lesson Thirteen Lesson Fourteen Lesson Fifteen

Webmaster: Li Yongxiu E-mail: ulango_lyx@yahoo.com.cn
Councilors: He Yafu     Matthew Martin

Links:

Mondlango (English) Yahoo-groups/mondlango