Mondlango   English

abako abacus
abdiki abdicate
abdomeno abdomen
abelo bee
abimo abyss
aboli abolish
aboni subscribe
aborti abort
absenta absent
absoluta absolute
absolvi absolve
absorbi absorb
absteni abstain
abstrakta abstract
absurda absurd
abunda abundant
aceti buy
adekwata adequate
adheri adhere
adici add
adikti addict
adjektivo adjective
admiri admire
admiralo admiral
admiti admit
admoni admonish
adopti adopt
adori adore
adorni adorn
adreso address
adulto adultery
adverbo adverb
adversa adverse
adverto advertisement
aero air
aero-reglilo air-conditioner
aerodromo airdrome
aeroplano aeroplane
afabla affable
afero affair
Afgano Afghan
Afganio Afghanistan
afikso affix
aflikti afflict
Afriko Africa
Afrikano African
agato agate
agendo agenda
agento agent
agnoski recognize
agnosto agnostic
agnostismo agnosticism
agresiva aggressive
agrikuturo agriculture
agro plow land
ajo age
akademio academy
akceli accelerate
akcento accent
akcepti accept
akcidento accident
akero acre
akno acne
akomodi accommodate
akompani accompany
akordi accord
ako  ache
akrobato acrobatic
akso axis
akti act
aktoro actor
aktiva active
akumuli accumulate
akupunkto acupuncture
akurata accurate
akuta acute
akuzi accuse
akuzanto plaintiff
akuzato defendant
akuzativo accusative
al to
alarmo alarm
Albano Albanian
Albanio Albania
albino albino
albumo album
aldehido aldehyde
alerta alert
alfabeto alphabet
algebro algebra
alianso alliance
alia other
alio other thing
aliu other people
alkemio alchemy
alkoholo alcohol
alkovo alcove
almost almost
alta tall, high
altaro altar
alterni alternate
altruismo altruism
aludi allude
alumeto match
alumino aluminum
aluva alluvial
amalgamo amalgam
amara bitter
amaso amass
amba both
ambasadoro ambassador
ambasadoreyo embassy
ambero amber
ambixo ambition
ambigua ambiguous
ambulanso ambulance
amendi amend
Ameriko America
Amerikano American
amnesto amnesty
ami like
amiko friend
amika amicable
amikeco friendship
amikulo boy-friend
amikino girl-friend
amputi amputate
amuzi amuse
analizi analyze
analoga analogous
anarko anarchy
anatomi anatomy
anekdoto anecdote
anemio anemia
anestezio anesthesia
aneksi annex
anglo angle
anjelo angel
Angolo Angola
animo soul
animalo animal
anke also
ankro anchor
ano citizen
anodo anode
anonsi announce
anonima anonymous
ansero goose
Antarkto Antarctic
antaw before (time)
antelopo antelope
anteno antenna
antidoto antidote
antipatio antipathy
antika antique
antisepso antisepsis
antologio anthology
antonimo antonym
antrakso anthrax
antropologio anthropology
antropologo anthropologist
anuso anus
aorto aorta
aparta respective
aparteni belong
apartmento apartment
apatio apathy
apeli appeal
apendi append
apendikso appendix
aperi appear
 disaperi disappear
apetito appetite
apliki apply
aplodi applaud
apo             ape
apogi support
apologi apologize
apostelo apostle
apostrofo apostrophe
aprento apprentice
aprilo April
apro boar
aprobi approve
aprono apron
apud beside
apuda adjacent
apudisi approach
apuds besides
akwario aquarium
akiri acquire
Arabo Arabic
 Arabano Arab
aranji arrange
arbo tree
arbaro forest
arbitri arbitrate
arbitra arbitrary
arda ardent
areo area
areno arena
aresti arrest
argui argue
arjento silver
aristokrato aristocrat
aritmetiko arithmetic
arivi arrive
arkado arcade
arkitekto architect
arkitekturo architecture
arkivo archives
arko arc
celarko rainbow
Arkto Arctic
armo arm
armilo armament
aroganta arrogant
aromo aroma
arseno arsenic
arto art
artero artery
artifica artificial
artiko articulation¡¡
artiklo article(essay)
artikolo article(grammar)
artilero artillery
asasi assassinate
asasoro assassin
asbesto asbestos
asfalto asphalt
asigni assign
asilo asylum
asimili assimilate
Asio Asia
Asiano Asian
asisti assist
asistanto asistant
aski ask
 aska interrogative
asocio association
aspekti seem,appear
aspekto aspect
asterisko asterisk
astigmo astigmatism
astmo asthma
astro heavenly body
astrologio astrology
astrologo astrologer
astrono astronaut
astronomio astronomy
astronomo astronomer
asumi assume
ataki attack
ateismo atheism
atento attention
atesti attest
atingi attain, achieve
atitudo attitude
Atlanto Atlantic
atleto athlete
atmosfero atmosphere
atolo atoll
atomo atom
atoni atone
atrakti attract
atributi attribute
atrofo atrophy
avansi advance
avansa advanced
avantajo advantage
aventuro adventure
awdi listen, hear
awdanto audience
awdebla audible
awdilo telephone receiver
awguri augur
awgusto August
awkti auction
awro aura
Awstralio Australia
Awstrio Austria
awtenta authentic
awto auto
awtokratio autocracy
awtokrato autocrat
 awtokrata autocratic
awtomata automatic
awtonoma autonomous
awtorito authority
awtuno autumn
aviato aviation
aviatoro aviator
avara avaricious
avaroro miser
avo grandparent
avulo grandfather
avino grandmother
azeno ass
ay and
ayn any
az as

Homepage

¡¡