T 
English    Mondlango

table(furniture) tablo
table(figure)   tabelo
taboo        tabuo
tacit       senworda
taciturn     silentema
tact         takto
tactics      taktiko
tactless     sentakta
tadpole          ranido
tail         vosto
taint       infekti
take photos       foti
talc       talko
talcum      talko
tale       rakonto
talent      talento
talk           parli
tall           alta
tame       tami
tamp       tampi
tan        tani
tanner      tanisto
tangent      tangento
tangle      impliki
tango       tango
tank         tanko
tankard      tankardo
tantalize     tantali
tantalum     tantalumo
tantamount    egala
tantrum      kolerema
Taoism      Taoismo    
tap(n.)      tapo
tap(v.)        frapi
tape       bando
tape recorder   bando-rekordilo
tapestry     tapistro
tar        asfalto
tardy       disfrua
target      targeto
tariff           tarifo
taro         taro
tarry(adj.)    asfalta
tarry(v.)     resti
tart       tarta
tartan      tartano
tartar      tartaro
task         tasko
taste        gusto
tavern           taverno
tax          takso
taxpayer     takspagoro
taxi       taksio
taxicab      taksio
tea          teo
teach        eduki
teacher          edukoro
team         grupo 
tear(n.)       larmo
tear(v.)       xiri
tech         teko
technical     teknika
tedious           teda
tedium      tedo
telegram         telegramo
telephone         telefono
television        televido
television set    televidilo
tell         diri al
tell a lie        lugi
teller      kaxisto
temper      tempero
temperature       temperaturo
tempest      stormo
temple(building) templo
temple(head)   tempio
tempo       ritmo
tempt           luri
tenant      tenanto
tendency          tendenso
tendon      tendeno
tenet       doktrino
tennis      teniso
tense       tenso
tension      tensio
tent         tento
tentacle     tentaklo
tentative    testa
tenure      teno
tepid      warmeta
terrace     teraso
terrible     terura
terrific     terura
terror      teruro
terrorize    menasi
tertiary     triu
term         termo
terminal     fina
termination   termino
terminate    finizi
terminus     finstaxo
terrible     terura
terror          teruro
terrorism    terurismo
test         testi
testament        testamento
testicle     testiko
testify     atesti
testimonial   atestaco
testimony    atesto
testudo     testudo
tetanus     tetano
tetchy      kolerema
tether(v.)    ligi
tetrode     kwarodo
Teuton      Tutono
text         teksto
textbook         lernlibro
texture     teksturo
thalamus     talamo
than         ol
thank        danki
that         tia,tio
that man     tiu
that man's       tius
that thing       tio
that way     tiel
thatch      paylo
thaw       fandi
the          la
the customs      kustomo
the globe         terglobo
theater      teatro
thee       yi
theft       stilo
their(male)      hua
their (neutral)    lua
their (female)   xua 
theme       temo
thence      detie,detiam
thenceforth    detiam
theologian        teologo
theology         teologio
theory          teorio
therapy      terapo
there        tie
thereabout    cirkume
thereafter    pos tio
thereby      tiamanere
therefore         tial
thermal      warma
thesis      teso
they(male)      hu
they (neutral)   lu
they (female)    xu
thick        dika
thief            stiloro
thigh           femuro
think        pensi
third            triu
this         ci
thorn        dorno
thorough     kompleta
thread      fadeno
threshold     soylo
throughout    tra
throw       jeti
though      kwankam
thought      penso
threat      menaso
threaten     menasi
three        tri
thresh      trexi
thrifty      sparema
throat      gorjo
throb       trobi
thrombocyte    trombocito
thrombus     trombo
throne       trono
throughout    tra
throw       jeti
thrust      piki,puxi
thug       maloro
thumb            dikfingro
thunder          tondri
Thursday         turzdo
thy        yia
thyroid      tiroydo
tick(v.)     tiki
ticket          tiketo
tickle       tikli
tide         taydo
tidings      mesajo
tidy(adj.)    orda
tie(n.)      kordo,laco
tie(v.)      ligi
tier       vico
tiger        tigro
tight       tayta
tighten      taytizi
tile           tegolo
till(until)    til
till(plough)   plugi
tiller      plugisto
tilt         tilti
timber      ligno
time(s)        foyo
time         tempo
timely      lawtempa
timer      tempilo
timid        tima
tin(metal)    stano
tin(can)     tino
tincture        tinkturo
tinder      tindro
tinge      krometo
tinkle      tinkli
tip(money)    gratifo
tip(end)     pinto
tire         tedi
tired          laca
tissue       histo
title          titolo
titled      titola
titular     nominala
toad       bufo
toast      tosti
tobacco         tobako
today (adv.)     hodie
today (n.)       hodio
toddler     etoro
toddy      grogo
toe       pedfingro
together     kume
toil       peno
token      simbolo
tolerate         toleri
toll(n.)     takso
toll(v.)     sonori
tomato          tomato
tomb         tombo
tombstone    tombstono
tomorrow (adv.)  morge
tomorrow (n.)    morgo
ton       tuno
tone         tono
tongs          tongso
tongue       tongo
tonic      toniko
tonnage     tonaro
tonsil          tonsilo
too          tro
tool         ilo
tooth        dento
toothache    dentako
toothpaste    dentpasto
toothpick    dentpinglo
top          topo
topmost     topmosta
topic           topiko
torch        torco
torment         tormenti
torpedo         torpedo
torrent         torento
torso          torso
tortoise        testudo
tortuous     sinua
torture         torturi
total          tuta
totalitarian   totala
totalitarianism totalismo
totter      skui
tattoo      tatui
touch          tuci
touching     kortuca
touchwood    tindro
touchy      kolerema
tough      fortika
tour(v.)     turi
tourist         turanto
tournament    turnamento
towel        tuko
tower        tawro
town           burgo
toy            ludilo
trace      traso
trachea     trakeo
track      trako
trade        trado
trademark    tradomarko
trader      tradoro
tradition        tradico
traffic         trafiko
tragedy         tragedo
trail      treli
train(n.)        wagonaro
train(v.)       treni
trait      trayto
traitor     perfidoro
tram         tramo
trample     treti
trance      transo
tranquil        trankwila
transcend    transcendi
transcendent     transcenda
transcribe    transkribi
transient    efemera
transfer     transferi
transfix     trapiki
transform       transformi
transformer      transformilo
transfuse       transfuzi
transit     transiri
transition    transiro
transitional   transira
transitive      transitiva
translate       traduki
transmit     transmiti
transport       transporti
trapeze     trapezo
trauma      trawmo
travail     peno
travel          traveli
traveler        traveloro
tray       plado
tread      treti
treadle     pedalo
treason     perfido
treasure        trezuro
treasury     fisko
treat          trakti
treatise     teso
treaty      pakto
tree         arbo
trek       treki
tremble      tremi
trench      trenco
trend           trendo
trestle     apogilo
tribe        tribo
tribunal        tribunalo
tribune         tribuno
tribute         tributo
trick        triko
trickle     guti
tricycle        triciklo
trident         tridento
trifle      bagatelo
trifling     bagatela
trigger(v.)   trigi
trigger(n.)   trigilo
trigon      trigono
trigonometry     trigonometro
trill        trili
trilogy         trilogo
trim         trimi
trinity         triuno
triode          triodo
tripod          tripedo
tristful     trista
trivial         trivia
trophy       trofo
tropic          tropiko
trot         troti
trouble         trublo
trough       trogo
trousers     panto
trout      truto
truant      truanto
play truant   trui
truck        truko
trumpet         trumpo
trunk           trunko
trust           trusti
try          provi
tub       kuvo
tube         tubo
tuberculosi     tuberko
Tuesday      mardo
tuft       tufto
tug       tiregi
tulip          tulipo
tumor        tumo
tumult          tumulto
tuna       tinuso
tune(n.)     ario
tune(v.)     agordi
tungsten     wolframo
tunic      tuniko
tunnel          tunelo
turban      turbano
turbine         turbino
turbulence    tumulto
turf       graseyo
turkey      turkio
Turkey       Turko
Turkish     turkano
turmoil     tumulto
turn         turni
turret      tawro
tusk       dentego
tutor      instrui
tweezers     pincilo
twelfth     dek-biu
twelve      dek-bi
twentieth    bideku
twenty      bidek
twig       branceto
twin       jumo
twine(n.)    hempropo
twine(v.)    plekti
twinkle     trembrili
twist        tordi
twitter     pepi
two          bi
twofold     biobla
type(n.)     tipo
type(v.)       taypi
typewriter    taypilo
typewritten   taypita
typhoid fever  tifo
typhoon         tayfuno
tyranny         tiranismo
tyrant          tirano
tyro         tayro

     Homepage