G

 Mondlango     English

gablo :   gable
Gabono :    Gabon
gagi:  gag
Gambio :   Gambia
gambo :  leg and thigh
gamo :  game
gamuto :  gamut
galanta :  gallant
 galanto :    gallantry
galerio :  gallery
galo  :   gall
galono  :  gallon
galopi:  gallop
galvanizi :  galvanize
gambli :   gamble
gamboli:  gambol
gango :  gang
 gandlando:   gangland
gangreno :   gangrene
Ganjo:    Ganges
Gano  :   Ghana
ganto  :  glove
gapi:  gape
garajo :    garage
garanti:   guarantee
gardenio:  gardenia
gardeno  :   garden
gardi:   guard
gargli:   gargle
garisono:   garrison
gaso  :  gas
gaspi :  gasp
gastro :  stomach
   gastra :  gastric
  gastrito:  gastritis
gaya:  gay(adj.)
gaydi:  to guide
 gaydisto :   a guide
gayni :   gain
gazelo:  gazelle
gazeto  :   magazine
gemo :  gem
genealogio: genealogy
genio :  genius
geno : gene
genuo:  knee
  genui :  kneel
genro  : genre
gento :  kindred
geo  :   earth
geografo:  geography
geologo :  geology
geometro : geometry
geranio  :   geranium
gerila :  guerrilla
Germanio : Germany
   Germano : German
gesi  :   guess
gesto :  guest
geti : get, gain
gifto:   gift
gigo:  gig
gigli: giggle
gigolo:  gigolo
gildo : guild
gilotino:  guillotine
gimnastiko: gymnastics
gimnasto :  gymnast
ginekologio:  gynecology
ginekologo: gynecologist
gino:  gin
gipso:  gypsum
girlando:  garland
gitaro :  guitar
glasio: ice
gladiatoro: gladiator
glansi:  glance
glokomo :  glaucoma
glaso :   glass
glata: smooth
glavo:  sword
glazi:  glaze
glidi:  glide
glimpsi:  glimpse
gliserino:  glycerine
globo :  globe
glori:  praise
glukoso :   glucose
gluo :   glue
gluti:  swallow
gobli:  gobble
godo:   god
  godino:  goddess
goldo:  gold
  goldumi:  gild
golfo:  golf
golo: goal
  goli:  aim at
gondolo: gondola
gongo :  gong
gonorio :  gonorrhea
gorilo: gorilla
gorjo:  gorge
governi: govern
governmento: government
gosipi:  gossip
gospelo:  gospel
gosto:  ghost
grabi:   grab
gracia :   gracious
   disgracia: awkward, disgrace
grado :  grade
graduala:  gradual
gradui:  graduate
  posgraduoro: postgraduate
grafito: graphite
grafo :  graph
grafologo:  graphology
grafti:  graft
gramo:  gram
gramatika:  grammatical
granda: grand
 grandizi: magnify
 grandizilo: magnifier
granito: granite
grapolo:  bunch
graso: grass
graspi: grasp
grati : scratch
gratifi:   gratify
gratuli :  congratulate
grava:   important
gravito :  gravity
Greko: Greece
greno : grain
  greneyo:  barn
grenado :  grenade
greso: grease
grilo : cricket
grima:  grim
grimaso:  grimace
grimpi:   climb
gripo:  grippe
griza : gray
grogo :   grog
gropi :  grope
grosa:  gross
groteska:  grotesque
groto: grotto
grovo :  grove
grumbli: grumble
grundo:  ground
grunti:  grunt
grupo :   group, team
guberno :  county
guda :   good
 gudstato:  welfare
gulfo :  gulf
gulpi:   gulp
gumo :  gum
gurdo :  gourd
guro :  guru
guso :  goose
gusto :  taste(n.)
 gusti:   taste(v.)
guto : drop

  Homepage