T

Mondlango   English

tablo        table
tabulo       board
tabuo        taboo
tago        day
  midtago     midday
  posmidtago  afternoon
taksi        estimate
taksio      taxi
takso     tax
takto       tact
talamo     thalamus
talento    talent
tamen        however
tami         to tame
 tama       tame (adj.)
tanjento    tangent
tango       tango
tanko        tank
tawismo     Taoism
tawro         tower
  lumtawro   beacon
tapiso       carpet
tarifo       tariff
taro          taro
taselo       tassel
taso         cup
tasko        task
taverno    tavern
targeto     target
taydo        tide
tayfuno     typhoon
Taylando  Thailand
tayloro     tailor
taypi        type
tayro        tire(n.)
Tazanio   Tanzania
tedi         tire
  teda       tedious
teo          tea
tegolo     tile
teismo     theism
teko            tech
teksi        weave
teksisto   weaver
teksto        text
telefono    telephone
telegramo  telegram
televido     television
  televidilo  television set
tempero      temper
tempo          time
temperaturo  temperature
templo       temple
tempti        tempt
teni           hold
 tenilo        handle(n.)
tendenso     tendency
tenoro        tenor
tensio        tension
tenso          tense
tento          tent
teologo     theologian
  teologio    theology
teorio         theory
termito       termite
termo          term
termometro  thermometer
teoremo       theorem
tero          earth
  terglobo   the globe
teruro        terror
testamento  testament
testi          test
  testeyo    laboratory
testiko        testicle
testudo        tortoise
tetro        theater
tia             that kind
tial            therefore
tiam           at that time
tie            there
tiel          that way
tigro        tiger
tiketo     ticket
tikli      tickle
tilti         tilt
tima         be afraid of 
timida       timid
tinkturo    tincture, dye
tio           that thing
tiom         so much
tipo          type
tirano       tyrant
  tiranismo   tyranny
tiroydo      thyroid
titolo          title
 titolizi    entitle
tiu           that man
tius         that man's
tobako         tobacco
Tokio           Tokyo
toleri         tolerate
tolo             cloth
tomato       tomato
tombo           tomb
  tombeyo     mausoleum
tono           tone
tondi            cut
  tondilo    scissors
tondri        thunder
tongo         tongue
tongso       tongs
toniko       tonic
tonsilo     tonsil
topiko        topic
topo           top
torco         torch
tordi         twist
torento       torrent
tormenti     torment
torni          turn
torpedo       torpedo
torso          torso, trunk
torturi     torture
totemo         totem
toksa          poisonous,toxic
toyleto      toilet
tradico       tradition
trado         trade
tradeyo     exchange
tradomarko   trademark
traduki       translate
trafi           hit
trafiko        traffic
tragedo        tragedy
trako           track
trakti         treat
  maltrakti  maltreat
traktoro     tractor
tramo           tram
tranci        cut
trankwila   tranquil
transenda   transcendent
transformi   transform
  transformilo   transformer
transfuzi      transfuse
transmiti      transmit
transporti    transport
transtiva    transitive
transversa   transversal
trapo          trap
trato          money order
traveli        travel
  traveloro    traveler
travesti       travesty
tre                  very
tremi          tremble
trenco         trench
trendo         trend
treni          train(v.)
trepo          staircase
trexi          thresh
trezuro       treasure
tri                 three
  triu         third
tribo         tribe
tribunalo   tribunal
tribuno       tribune
tributo       tribute
triciklo    tricycle
tridento    trident
trigonometro  trigonometry
triko          trick
trili         trill
trilobito  trilobite
trilogo     trilogy 
trimi         trim
trinito    trinity
trinki        drink
 trinkaco    beverage
triodo        triode
tripedo      tripod
tritiko        wheat
trivia        trivial
tro            too
trofo       trophy
trogo        trough
trompi       deceive, cheat
trono        throne
tropiko    tropic
troti        trot
trovi        find
trublo       trouble
truko        truck
trumpo       trumpet
trunko       trunk
truo          hole
trupo        team
trusti      trust
tuberko    tuberculosis
turbino     turbine
turbo         peg-top
tubo         tube
tuko         towel
tulipo     tulip
tumo         tumor
tumulto     tumult, riot
tunelo       tunnel
Tunizio    Tunisia
turbino    turbine
turi         tour
  turanto   tourist
Turko       Turkey
turni        turn
 turnilo    spanner
turzdo     Thursday
tuta         total, whole
tuy          immediately

    Homepage