X

  Mondlango    English
xafo sheep
xafido lamb
xafto shaft
xako chess
xampuo shampoo
xarko shark
xelfo shelf
xerifo sheriff
xerio sherry
xi she
   xia her(adj.)
   xim her(n.)
xifto shift
xildo shield
xilingo shilling
xipo ship
xirto shirt
xoki shock
xu they(female)
  xua their(female)
 xum them(female)
xuldi owe
xuldanto debtor
xuldro shoulder

กก

Y

  Mondlango    English
yakto yacht
yardo yard
ye at, on
yeli yell
yen namely
yero year
  yerumo years old
  yerlibro almanac
yes yes
 yesa affirmative
yet yet
yi you
  yia your
yoko yoke
yu you
  yua your
yudo judo
yuna young
  yunoro youth
 disyuna old

Z

  Mondlango    English
zebro zebra
zero zero
zigzago zigzag
zeloto zealot
zimo enzyme
zenito zenith
zenofobio xenophobia
zeroksi Xerox
 zeroksilo Xerox machine
zilofono xylophone
zilografo xylograph
zinko zinc
zipo zipper
zono zone
zoo zoo
zorgi care
zumi zoom

Homepage