Biografio de Huo Xiaoyu

Tradukita de HeYafuDum Dali-periodo(766-779) vivin yuna klerulo Li Yi de Longxi. En sia 20-yera hi yam trapasin la cefurba egzamo por la titolo de Jinshi, ay, en la sekwanta yero, por partopreni en la ankore foya egzamo por selekti statoficistos, hi venin somere al la cefurbo Chang'an en la siksu mono law cina kalendaro ay lojin en Xinchang-distrikto.
Hi naskisin el nobla familo, montrisin yam en yuneco senkompare elstara en poemo-verkado ay even multa veteranos en literatura rondo admirin hi. Kum selfkontento pri sia talento, hi tre deziran havi bona spozino, ay longe sercin inter fama huminos de la cefurbo, sed rezultin vane. En Chang'an vivin svatino Bao, kiu esin la dek-unu inter sia fratos ay eks-servino en la domo de imperestra bofilo Xue, sed antaw mor ol dek yeros Bao yam elacetin si libera ay wedin. Sperta en observado, kum lerta lango, Bao konin preske ciu grava familos en la cefurbo, ay, por ofero de informado or konsultado, Bao vere okupin la unu loko. Akceptinte sincera peto ay abunda gifto de Li, xi tre volunte dankin hi per svata servo.


Pos monos, en iu posmidtago, kiam Li Yi sidin en la suda kiosko de sia lojeyo, hi sudene awdin rapida frapado sur la pordo --yen alvenin Bao. Ordizante sia dreso, Li Yi kurin meti al xi.
¡°Ho, kio favora venizin yi al ci tie, mistino Bao?¡± askin Li Yi.
Bao lafe respondin: ¡°Cu yi havin dolca drimo? Nun degradin el celo un feino, kiu avidan nia ricaco, sed nur admiran talenta galantulo. Tiu feino vere esan kreita por yi!¡±
Awdinte tio Li Yi eksaltin de joyo ay sentin si kwaz flosanta en aero. Tenante mano de Bao, hi salutin kum danko, parlante: ¡°Mi volunte esez yia sklavo dum tuta vivo!¡±
Ay Li Yi askin kie la yunino lojan ay kio esan xia nomo. Bao respondin: ¡°Xi esan la most yuna filino de Prinso Huo ay nomisan Xiaoyu. La prinso tre dorlotin xi. Xia matro, Jinci, esin la favora servino de la prinso. Kiam la Prinso mortin, hia filulos rifuzin agnoski ay akcepti xi pro la disnobla deveno de xia matro. Do, lu donin al xi porxo da ricaco ay forsendin xi loji ekstere. Xiaoyu canjin sia famila nomo kiel Zheng, ay niu konin ke xi esin filino de la Prinso. Xi ja esan la most bela kreaco, kiu yi povuz vidi dum tuta vivo, kum senkompare gracia temperamento ay staylo. Xi anke tre lertan pri muziko ay pri verso. Hiere, xia matro petin ke mi trovez por xi guda yunulo, kiu paran kum sia filino Xiaoyu. Mi mencin yia nomo, ay xi tre joyin kontente, car xi anke delonge konin yia famo. Lu lojan en la strato Disnova Templo, Shengye-Distrikto, en la unu domo ce la enireyo de hors-karo, ay mi yam mendin por yu rendevuo. Morge midtage vizitez al la fino de la strato serci servino nomata Guizi ay xi montran al yi la domo.¡±

Pos foriro de Bao, Li Yi startin prepari si por la grava okazo. Hi sendin sia servisto Qiuhong prunti blaka horso kum golda brido de hia kuzulo Li Shang, jenerala adjutanto en la cefurbo. Tiu vespe, hi lavin sia dreso, farin bano ay tualeto al si, ay pro joyo ne povin dormi dum la tuta nokto.
Neksta frua mone, Li Yi werin al si hedtuko ay egzamin si antaw spegelo, nur timante cu ankore io ne esuz en ordo. La tempo do tiel pasin dum hia preparo ay fine esin midtago. Li Yi haste venizin la horso ay rekte galopin al Shengye-distrikto. Kiam Li Yi venin al la rendevuo, hi vidin ke tie starin servino atendante, kiu askin al hi: ¡°Cu yi esan mistulo Li la Deku?¡±
Li yesin ay tuy descendin de la horso. Xi petin ke Li Yi kondukez ji alen la domo, ay xi rapide xlosin la pordo pos hi. Tiam Li Yi vidin, ke Bao elirin de la interna domo ay lafin de fore, dirante: ¡°Ho, de kie la impertinenta yunulo entrudin?¡±
Li Yi anke jestin al xi , dume hi yam esin enkondukita al la mida pordo. En la korto kreskin kwar ceriarbos ay sur tiu ce la nordwesta korno esin pendita kajo kum papago. Vidante ke Li enirin, la papago ekparlin:¡°Yen venan gesto! Rapide dislevez kurteno!¡± Car nature Li Yi esin ne societema, ankore kum skruplo ay hezito en sia koro, tial nun, ekawdinte la parlo de la papago, hi hezite haltin kum distrankwilo ay ne kurajin eniri.


Bao akompanin Jinci, la matro de la yunino, descendi treparo por bonveni hi, ay Li Yi esin invitita eniri ay sidi konter xi. La matro de Xiaoyu esin iom mor ol 40-yera humino, ankore sufice gracia, kum carma konduto.
¡°Yam delonge mu informisin ke yi esan talenta erudoro,¡± xi dirin al Li Yi, ¡°ay nun mu vidan ke yi esan tiel eleganta ay bela, mi do plene kredan pri yia vaste konata bonfamo. Mi havan filino, kiu, kwankam sen guda eduko, tamen aspektan ankore ne disbela, eble fituz pari al yi. Anke mistino Bao la Dek-unu yam multfoye proponin pri tio ay hodie mi konsentan doni xi al yi por ke xi ciam servi al yi kiel spozino.¡±
¡°Mi esan stulta ay banala,¡± respondin Li Yi kum danko, ¡°tute ne eminenta. If yi akceptan mi, mi senton granda honoro dum mia tuta vivo!¡±

Jinci do orderin aranji festeno ay Xiaoyu esin alvokita eliri de la esta cambro. Li Yi rapide estime salutin al xi, ay, ce xia eniro, hi sentin ke en la cambro kwaz aperin jada arbo or fea floro, kiu brilan, ay ce intervido hi esin tute ensorcita de xia klara rigardos.
La yunino do sidin apud sia matro, kiu dirin al xi: ¡°Yi aman ripeti tiu versos:
Kurteno xovisan de blova vento,
Mi duban: cu venan disyuna amiko?
Yen esan la verkinto de la poemo. Yi legin hia versos yam tiel ofte, kio do yi pensan vidante hi? ¡±


Xiaoyu klinin sia hedo, ay dislawde respondin kum lafeto: ¡°Hia famo esan mor supera ol aspekto. Ay kiu poeto esan sen bela aspekto?¡± Li Yi do starisin ay farin plura reverensos, dirante: ¡°Yi aman talento ay mi admiran belo, mu kume do havan amba inter mu!¡±
Xiaoyu ay xia matro intercanjin rigardos un la alia ay amba lafetin. Pos kiam lu kumdrinkin kelka tasos, Li Yi starisin ay petin ke Xiaoyu kantez. Komence xi ne konsentin, sed xia matro insistin, ay fine xi kantin en klara voco ay delika melodio..
Kiam lu finin la festeno, yam venin vespo, ay Bao kondukin Li Yi ripozi al la westa korto, kie la cambros en kwieta korto esin kum pompa kurtenos ay vualos. Bao orderin ke la servinos Guizi ay Wansha diswerez al Li Yi butos ay zono. Pos nelonge aperin Xiaoyu self, kum milda konduto ay carma hontemo xi diswerin sia dresos. Ay la bedvualo esin dislevita. Lu kuxin al la komona hedkuseno ay enjoyin tiel delika intimacos ke Li Yi supozin si en bedo kum vera feino kiel de Wushan-monto or Luo-rivo.

Midnokte, tamen, la yunino fikse rigardin hi tra sia larmos ay dirin: ¡°Kiel disnobla kantino, mi fule konan ke mi ne esan inda parino por yi. Nun yi lovan mi pro mia belaspekto. Sed mi timan, ke yia sento canjison kiam mia belo fadin, ay tiam mi eson simila al liano sen ayna apogilo or ventumilo forlasita en awtuno. Tial, dum mia kulmina felico mi ne povan regi mia cagreno.¡±
Awdinte tio, anke Li Yi esin tre kortucita. Hi etendin sia brako al xi kiel hedkuseno sub xia nuko ay dirin lante: ¡°Nur hodie mi realizin mia drimo de tuta vivo, ay mi sweran, ke mi preferan tuy morti ol separi de yi. Kial yi parlan pri tio? Bonvolez doni al mi iom da wayta silkaco por ke mi skribez al yi swerita promeso!¡±

Cesante sia larmo, Xiaoyu vokin sia servino Cerio levi la kurteno ay teni kandelo, dume xi transdonin al Li Yi skribilo ay inko. Car dum sia libertempo ne okupita per muziko, Xiaoyu anke tre aman legi, ay xia skribiluyo, penikos ay inkplatos ciu esin el la prinseyo. Nun xi disfermin embrodita sako, de kie elprenin tri futos da bona blaka silkaco, kiu xi transdonin al Li Yi ke hi surskribez. Car Li Yi esin verktalenta, tial, preninte la peniko, hi verkin flue ay rapide. Hi skribin pri sia sankta swero ye montaro ay rivos, ye la suno ay luno. Hi skribin kum emoxo ay kortuce. Fininte sia skribo, Li Yi transdonin sia swerskribo al Xiaoyu ke xi rezervez tio en sia juwel-kesto. Pos tio, lu felice kumvivin bi yeros kiel paro da lovbirdos fluganta en la celo ay ciam kumesin dum tagos ay noktos. En la printempo de la triu yero Li Yi sukcese trapasin sia egzamo per brila poemo ay esin nomumita kiel sekretario-jeneralo de Zheng-guberno.

En la kwaru mono, antaw hi forveturin viziti sia parentos en Luoyang, hi aranjin adiua festeno por ciu kinos en la cefurbo Chang'an. Tiam esin inter printempo ay somero. Pos kiam la festeno finisin ay la gestos foririn, la yuna paro sentin bedawro de separo.
¡°Kum yia talento ay famo,¡± dirin Xiaoyu, ¡°yi certe havon multe da admirantos, kiu volunte kinisi kum yi per wedo. Ay, al yia parentos ankore mankan legala bofilino, tial, pos kiam yi veturon al yia nova oficposteno, yi certe trovon por yi guda spozino, ay la tiel nomata swero, kiu yi donin al mi, farizon nur nulo. Sed mi ankore havan eta deziro, pri kiu mi esperan ke yi povon konsideri. Cu yi permesan ke mi direz tio?¡±
Surprizite Li Yi protestin, dirante: ¡°Cu mi iel ofendin yi? Kial yi tiel parlan? Direz al mi kio ayn yi deziran!¡±
¡°Nun mi esan 18-yera,¡± dirin Xiaoyu, ¡°ay yi - nur 22-yera, do ankore restan ok yeros antaw yi atingon yia 30-u yero, la ajo por wedo de viro. Pos tio yi povon preni yunino el guda familo kiel yia novspozino ay wedin kum xi - kio ankore ne esan tro disfrue. Tiam mi volunte elirez fuje de tiu ci mondo, fortondinte mia haros ay kovrinte mi per la blaka mantelo de monkino. Tio esan mia espero dum tuta vivo ay mi sopiron niom mor.¡±

Awdinte sia parlo, Li Yi kum honto ay kortuco niel povin reteni sia larmo, ay dirin al Xiaoyu: ¡°Mia swero ye la brila suno mi certe observon fidele dum mia tuta vivo. Mi sentan ne sufica even mua kumvivo til komona disyuno, kial do mi ankore daran facilanime pensi pri alia afero? Mi kore petan ke yi ne dubez mi ay nur trankwile restez ci tie atendi mi! Mi certe venon al Huazhou en la oku mono ay sendon bonvenizi yi, tial, mu havon revido nur pos nelonga tempo!¡±

Pos kelka tagos, Li Yi adiuin al xi ay veturin este. Pos dek tagos kiam Li Yi venin al sia oficposteno, hi petin forpermeso por veturi al Luoyang viziti sia parentos.
Antaw hi revenin home, hia matro yam en hia nomo farin interkonsento pri hia fianciso kum kuzino en familo Lu ay la afero yam esin decidita . Car hia matro ciam severa ay obstina, tial Li Yi, pos hezitado, tute ne darin rifuzi la aranjo. Vole-nevole hi devin obei la matra volo, ay prepari la necesa gifto por mendi la dato de wedo en ne fora tempo. Car la yunina familo esin un el potenca ay nobla, tial lu postulin mor ol miliono de monio kiel fiancisa gifto, alie, la wedo ne okazon if la sumo ne esuz pagita. Car familo de Li Yi esin disrica, por havi tiu granda sumo hi devin prunti, do hi petin forpermeso, ay viziti al fora amikos veturinte tra baseno de Huai- ay Yangzi-rivos de la awtuno til la sekwanta somero. Konsciante ke hi yam brekin sia swerita promeso al Xiaoyu ay tro disfruisin je la difinita revena tempo, Li Yi sendin nia informo al Xiaoyu por senizi al xi espero. Hi anke petin sia amikos likez al xi nia vera informo.

Depos kiam Li Yi ne revenin je la difinita tempo, Xiaoyu ciel klopode serci kio okazin al hi, sed xi ricevin difera, ofte even kontera informos. Xiaoyu anke konsultin al multa sortprediristos ay awguristos, sed vane. Tiel pasin mor ol un yero en cagreno ay distrankwilo, fine xi sikisin de grava tormento de disjoyo ay magre kuxin en sia soleca domo. Kwankam venin al Xiaoyu nia informo de Li Yi, tamen xia sopiro al hi niam canjisin. Xi ankore de tempo al tempo donin monio al kinos ay amikos por akiri de lu informos pri Li Yi.
Car xia klopodado esin tro ofta, tial ke xia monio rapide cerpisin ay xi ofte devin sendi sia servino sekre vendi sia dresos or kurios pere de la vendeyo de konsignato Hou Jingxian en la Westa Bazaro.

Iutage, Xiaoyu sendin Wansha vendi ametista harpinglo, ay, survoye al la konsignata vendeyo, la servino metin disyuna jadisto, kiu iam workin en palaso. Kiam hi vidin kio xi prenin, hi rekonin ji.
¡°Ho, tiu ci harpinglo esan farita de mi self!¡± hi dirin, ¡°Antaw multa yeros, kiam la most yuna filino de Prinso Huo havin la inawguro de sia hartubero, nome, la simbolo de maturiso, la Prinso orderin mi fari tio ay hi pagin al mi dek mil de monio. Mi ciam memoran tio. sed kiu yi esan? ay kial yi venan kum tio?¡±
¡°Mia mastrino juste esan la most yuna filino de Prinso Huo!¡± respondin la servino, ¡°Pos dekadento de sia bonstato, xi wedin al viro, sed tiu veturin al Luoyang ay forlasin xi kum niu informo. Pose xi sikisin de melankolo ay tiel suferin yam bi yeros. Nun xi sendin mi vendi la harpinglo por ke xi povez subaceti ius informos pri sia spozulo.¡±

Awdinte tio, la disyuna jadisto kortucite larmin, dirante: ¡°Ho ve! Cu ido de noblo tamen falin en tiel mizera stato? Mia tagos en kadukajo yam esan ne multa, sed la histro pri prinsidino tiel misfortuna vere dolorin al mia koro!¡±

Ay la disyuna jadisto kondukin Wansha al la domo de Prinsino Yanxian. Awdinte la rakonto pri Xiaoyu, anke la prinsino cagrene suspirin dum longa momento, ay xi fine donin al la servino 120 milos de monio por la harpinglo.


Nun la yunino Lu, kiu fiancisin kum Li Yi, vivin en la cefurbo, ay, plenuminte la transgifto de la fiancisa sumo, Li Yi revenin al sia ofico en Zheng-guberno, sed, en la yerfina mono hi refoye petin forpermeso veturi al Chang'an por sia wedo. Ay, hi trovin por si kwieta lojeyo, kius adreso hi tenin sekre por ke niu el hia konatos konez pri tio. Tamen, yuna klerulo, trapasinto de cefurba egzamo, nomata Cui Yunming, kiu esin kuzulo de Li Yi ay en la cambro de Xiaoyu lu lafin, catin kum xi en granda intimeco. Ciufoye, kiam Cui ricevin informo pri Li Yi, hi ciam sincere transmitin al Xiaoyu, ay xi anke ofte helpin hi per monio or dresos, tial Cui sentin granda danko al xi. Kiam Li Yi venin al la cefurbo, Cui rakontin al Xiaoyu la vero.
¡°Ho, kial hi aktuz tiel perfide?¡± Xi suspirin ay indigne dirin. Pose, xi petin multa amikos ke lu perswadez Li Yi veni al xi. Tamen, konsciante ke hi self yam brekin sia promeso ay, informisinte pri xia granda siko, Li Yi hontin pri sia perfido ay ne volin revidi Xiaoyu. Hi even intende foririn de sia homo en frua morno ay revenin nur en disfrua vespo por eviti vizitantos. Spite ke Xiaoyu lamente larmin tage ay nokte, povante ne manji nek dormi en aspiro foye revidi hi, tamen Li Yi niam venin al xi. Flamite de indigno ay cagreno, xi farisin ankore mor grave sika. Tiel, la afero startin iom etendin en la cefurbo, ay ciu yuna klerulos simpate kortucisin de xia lovo, dume ciu yuna bravulos tre abomenin la sendanka perfidemo de Li Yi.

Esin en la triu mono lunkalendare, la bona sezono por printempa ekskurso. Iutage, Li Yi kum 5 or 6 amikos kume vizitin al Chongjing-templo por spekti floranta peonios. Lu kume promenin en la westa koridoro ay improvizin poemos. Tiam iu cefurbano nomata Wei Xiaqing, un el la intima amikos de Li Yi, anke trovisin tie, ay hi dirin al Li Yi: ¡°Printempo esan bela sezono ay floros prospere floran. Tamen yia disnova lovino mezere cagrenan en sia soleca vaka cambro! Esan vere kruela ke yi forlasin xi! Kiel honesta viro oni ne devan tiel akti. Bonvole gude konsderez tio!¡±
Dum Wei suspire al Li Yi, yen venin yuna bravulo en dispeza flava xirto, kiu portin pafarko, aspektin bela ay vigla, dresante si dispeza ay luksa. Nur servo-kidulo, kiu esin el la Centra Asio kum dislonge tondita hararo, sekwan hi. Irante pos lu, hi subawdin lua konverso. Sudene hi irin frontwarde ay salutin al Li Yi, dirante: ¡°Cu yi nomisin Li la Deku? Mia familo devenin de la esto ay havin kino kum imperestro. Kwankam mankan al mi talento de literaturo, tamen mi tre aprecin verstalento. Yam delonge mi havin admiro al yi ay tre ofte dizirin vidi yi. Hodie mi havan la felico meti kum yi. Mia modesta domo esan ne fora de ci tie, ay mi havan muzikistos por yi amuzi. Mi havan anke 8 or 9 carma yuninos ay dek-kelka guda horsos kiu povan esi ye yia dispono. Mi nur esperan ke yi voluz honorizi mi per yia vizito¡±¡¡

Kiam amikos de Li Yi awdin tio, lu ciu tre joyin, ay kume spurin sia horsos galopi sekwante la bravulo, kiu rapide turnin ay pasin kelka stratos ay balde arivin ce Shengye-distrikto. Car tie esin tre prokse de la lojeyo de Xiaoyu, Li Yi ne volin iri ankore mor frontwarde, do hi murmurin io pretekste ay volin forturni si. Sed la bravulo dirin: ¡°Mia modesta domo yam esan nur ce futos de ci tie, cu yi voluz forlasi mu ci momente?¡± Ay hi ekkaptin la brido de la horso de Li Yi ay kondukin ji iri plue. Tiel, pos momento lu yam venin al la domo de Xiaoyu. Konsternite Li Yi wipin al sia horso, volante forturni, sed la bravulo tuy orderin al sia servistos ke lu cirkumprene helpez Li Yi eniri. Lu puxin hi ene tra la horskara pordo ay tuy xlosin ji, lawde kriante: ¡°Yen mistulo Li la Deku esan ci tie!¡±
Ay, awdisin joya ay surprizita krios el tuta domo.

Okazin tiel: Lastnokte Xiaoyu havin drimo ke Li Yi esin alkondukita ce xia bedo de bravulo en flava xirto ay xi esin orderita disweri sia suos. Wakinte kum surpriziso, xi rakontin la drimo al sia matro ay interpretin al si self: ¡°Suos simbolan paro. Tio signifan ke la spozos revidon un alia. Tamen, diswero de suos signifan separo - por eterne. Jujante law la drimo, mi revidon hi ankore foye, ay, pos tio okazon mia morto!¡±
Frumorne, xi petin al sia matro ke xi kombez al xi haros. La matro pensin ke xi eble havuz konfuza menso pro longtempa siko, ay ne multe kredin xia parlo, sed pos insista petado de Xiaoyu, xi vole-nevole konsentin fari al xi kombado. Ay, tuy pos finiso de xia tualeto, Li Yi fakte alvenin.

Xiaoyu sikisin tiel longe ke xi even ne povin turni si en bedo sen helpo. Sed, awdinte la alveno de Li Yi, xi sudene levisin per si self, canjin al si dreso ay irin ekstere kwaz helpate de feos. Metante al Li Yi, xi nur silentin, fiksante sia kolera rigardo al hi. Xi esin tiel febla ay magra, ke xi apene starin. De tempo al tempo xi levin maniko kovri al sia faso larme ay foye-refoye hedturnin rigardi al hi. Vidante tiel sentimenta sceno, ciu ceesantos kortucite larme suspirin.
Pos momento, dekos da plados ay vino esin alsendita de ekstere. Kiam ciu mirizite askin de kie venin la frandacos, lu informisin, ke cio esin prezentita law ordero de la yuna bravulo.

Oni do aranjin tio sur tablo ay alsidisin cirkume. Xiaoyu turnin si flanke de Li Yi, ay oblike rigardin hi dum longa momento, fine levin sia vintaso, verxin la vino surtere ay dirin: ¡°Mi esan la most misfortuna inter femos, ay yi - la most sendanka inter viros! Ankore floraja, tamen mi yam devin morti kum brekita koro, ke mi niam plu povon servi al mia dera matro ay mi devan forlasi por eterne mia silka dresos ay muziko! Ke mi mortez en doloro, tio yia perfido kawzin. Mistulo Li! Adiu! Pos morto mi certe farison venja fantomo, kiu lason nia paco al yia spozinos ay konkubinos!¡±
Kaptante brako de Li Yi per sia lefta mano, Xiaoyu jetin sia vintaso surtere, ay, pos kelka dolora jemploros, xi ekmortin.
La matro do levin la kadavro ay putin ji ce la brusto de Li Yi ke hi wakez, tamen, hi yam niel povin revivizi xi.
Li Yi do surportin por xi funebra dreso ay lamentin tage ay nokte tre disjoye. En la nokto antaw xia sepulto, Li Yi ekvidin ke xi reaperin en la funebra kurteno ay aspektin tiel bela kiel en xia vivo. Xi surportin si en granate reda jupo, purpla tuniko ay kum red-verda skarfo. Apogante si oblike ce la kurteno ay tenante sia embrodita bandos, xi rigardin al Li Yi, dirante:¡°Danko pro yia adiuo! Tio montran ke yi ankore havan iom da sento al mi, kio iel konsolin mi even en la alia mondo!¡± Dirante tio, xi sudene disaperin.

En la sekwanta tago, xi esin sepultita ce Yusuyuan cirkumurbe de Chang'an. Li Yi ceesin xia sepulteyo ay revenin cagrene pos plenumo de la funebro.

Pos mor ol un mono, Li Yi wedin kum sia kuzino Lu, sed hi restin cagrena pos kelka okazintacos. Somere, en la kwinu mono, kume kum sia spozino, Li Yi revenin al Zheng-guberno. Pos dek tagos de lua reveno, iutage, kiam Li Yi enbedisin kum sia spozino, hi sudene awdin susuros ekster la bedvualo. Surprizite hi rigardin ay ekvidin ke yunulo, cirkum 20-yera milda belulo, hidin si inter kurtenos ay sencese manvokin al hia spozino. Li Yi haste levisin ay sercin rondirante cirkum la kurteno kelkfoye, sed hi trovin niu. Tamen, la okazintaco kawzin al hi granda suspektemo ay depos tiam hi donin al sia spozino niom da paco, til fine dank'al perswados farita de kelka amikos, la spoza interrilato iomete bonisin. Sed cirkum tagdeko mor pose, foye Li Yi de ekstere revenin home ay vidin ke hia spozino esin ludanta muzikilo sur bedo. Sudene un ornamita kesteto, karvita el rinocera korno, kum diametro iom mor ol inco ay ligita per disdika silka bando, esin jetita al cambro. La kesteto juste trafin la brusto de la spozino. Disferminte ji, Li Yi trovin bi grenos da lov-fabos, un elatero, un seks-stimulaco Fashazi ay iom da lovwaka carmaco. Vidante tio, Li Yi tuy eksplodin per kolera roros kiel jakalo or tigro. Hi ekkaptin la muzikilo ay per ji forte batin sia spozino, devizante xi konfesi la vero. Tamen xi niel povin klarizi tio. Pose Li Yi ofte batin xi krude ay tormentin xi kruele. Fine hi denunsin al tribunalo ay repudin xi.

Pos forpelo de la spozino Lu, Li Yi farisin ankore mor suspektema pri ciu sia servino or konkubino, kiu hi favorin per intimacos. Kelka el lu even esin murdita de hi pro jelo. Foye Li Yi voyajin al Yangzhou ay acetin fama prostino Ying la Dek-unu, kiu esin tre milda, carma ay multe apelin al Li Yi. Sed kiam lu kumsidin cati, Li Yi ofte emin rakonti al xi pri la yuninos, kiu hi iam ay ie prenin sed pose kiel hi punin per mortizo pro ia or alia kulpo. Li Yi rakontin tio ciutage por ke xi ne darez havi alia lovanto. Kiam Li Yi devin eliri de la homo, hi ciam putin xi en bedo ay kovrin xi per granda kuvo, cirkumvolvita per fermslipos, ay, kiam hi revenin home, hi kutime egzamin zorgeme la fermslipos antaw ellasi xi .
Li Yi anke konservin ponardo, tre akra. Hi ofte montrin ji al sia servinos ay dirin menase: ¡°Tio esan makita el stalo de Gexi, tre fita por dehaki hedo de kulpinto!¡±
Hi ciam tenin si tre suspektema ay jelema al la ino kiu hi prenin. Tiel hi restin nesaveble jela dum sia trifoya wedos, kiu senescepte finisin per la sama fiasko.

Homepage