Jokes

La Most Facila Asko en la Mondo

Iu tage un riculo metin Samo. La riculo askin: "Mi awdin ke yi esan tre saja ay nio esan disfacila por yi. Cu yi povan diri al mi, kial yi esan tia saja?"

Samo dirin: "Mastro, bonvolez ne koleri. If yi ne kreduz mia wordos, nun lasez mi aski yi un asko. If yi havan un grupo de xafo, ay mi sendan al yi alia grupo. Do kiom da grupos de xafo yi havan?"

"Ah! Tio esan la most facila asko en la mondo. Un plus un esan bi. Ayn humo konan ke mi havan bi grupos de xafo."

Samo lafin ay dirin: "Yi esan misa, Mastro. Bi grupos de xafo putan kume esan ankore un grupo. Tio esan la most facila asko en la mondo."

The Easiest Question in the World

One day a rich man met Sam. The rich man asked: "I hear you are very clever and nothing is difficult for you. Can you tell me why you are so clever?"

Sam said: "Master, please don't be angry. If you don't believe my words, now let me ask you a question. If you have a group of sheep, and I send you another group. Then how many groups of sheep do you have?"

"Ah! That's the easiest question in the world. One plus one is two. Anybody knows that I have two groups of sheep."

Sam laughed and said: "You are wrong, Master. Two groups of sheep put together is still one group.  That's the easiest question in the world."

La Ajo de Tomo

Edukoro: Kio esan yia ajo, Tomo?

Tomo: Dek-kwin.

Edukoro: Sed yi esin nur sep lastyere, ay nun yi esan ok yeros.

Tomo: Yes, sep lastyere ay ok ci yere farisan dek-kwin.

Tom's Age

Teacher: How old are you, Tom?

Tom: Fifteen.

Teacher: But you were only seven last year and now you are eight years old.

Tom: Yes, seven last year and eight this year make 15.

La Adreso de Jako

Tomo: Cu yi konan la adreso de Jako, Mario?

Mario: Ne, mi ne konan.

Tomo: Tre mala! Mi perdin hia adreso.

Mario: Sed kial yi ne skriban al hi ay askan hi por ji?

Jack's Address

Tom: Do you know Jack's address, Marry?

Marry: No, I don't.

Tom: Too bad! I lost his address.

Marry: But why don't you write to him and ask him for it?

Kiel danjera

"Oh, kiel danjera mi esin en lasta nokto,"  dirin un foloro al hia neyboro, "Cu yi awdin mi krii?"

"Yes, sed kio okazin?"

"Mia jako falin dawn al la grundo el la triu etajo!"

"Tio ne esin grava afero, cu ne?"

"Ne grava? If mi esuz weranta ji tiam, mi esuz mortizita!"

 

What A Danger

"Oh, what a danger I was in last night," said a fool to his neighbor, "Did you hear me cry?"

"Yes, but what happened?"

"My jacket fell down to the ground from the third floor!"

"That didn’t matter, did it?"

"Didn’t matter? If I were wearing it at that time, I could have been killed!"

Nefita Respondo

---Kiu hi esan?

---Hi esan filulo de hia parentos.

Mi Yam Endormisin

Matro: Petro, cu yi enbedisin?
Filulo: Yes, mi yam endormisin.

Kius Balo?

---Cu tio ci esan yia balo, Kalo?
---Kiom da fenestros ji brekin?
---Niom.
---Yes, ji esan mias.

Apetito

---Kial yi began?
---Car mi volan manji, mia guda mistulo.
---Kial do yi ne workan?
---Ha, kiam mi workan, mi volan manji mor.

Mia Patro Ne Esan Home

   La telefono sonorin. Petro prenin la awdilo:
   "Mi esan Petro."
   "Guda morno, Petro! Mi volan parli kum yia patro."
   "Momento! Mi kalon hi."
   Petro enirin la dormocambro . Hia patro dormin profunde. Petro wakin hi. Sed la ptro ne volin elbedisin.
   "Direz al hi, ke mi ne esan home!" dirin kolere la patro.
   Petro reirin al la telefono:
   "Mia patro dirin, ke hi ne esan home!"
  

Sprita Respondo

---Mistulo Tomo, workante oni ne devan fumi!

---Yes, mistulo direktoro! Fumante mi niam workan.

Mi Batan Yia Filulo

    La avulo batin hia nepulo. Tiu plorin. Vidinte tio, la patro ekbatin hiself. La avulo askin mire:
---Kial yi batin yiself?
---Yi batin mia filulo, mi batan anke yia filulo.

Ne lugez

Patro: Ne lugez! Kiam mi esin infano, niam mi lugin.
Filulo: Kiam do yi startin lugi, papa?

Brakokloko Ay Tablokloko   

En la kumveno de direktaro, la direktoro sudene vokin,"Mia brakokloko sur la tablo esan stilita!"

la prezidanto de direktaro dirin, "Mistos, mi solvez tiu ci problemo per guda metodo. Nun mu senbrilizan la lampo dum kwin minutos. Mu ciu elirez un pos alia. Tiu, kiu fortenin la brakokloko, bonvolez puti ji sur la tablo kum tablokloko."

Pos kwin minutos, la lampo denove brilisin. Sur la tablo, ne nur esin la brakokloko, sed anke la tablokloko disaperin. 

En Drinkeyo  

Humulo iran al drinkeyo ciutage por demandi bi tasos da biero en la sama momento. Pos findrinkado, hi demandan mor bi tasos. Servisto askan  hi, "Kial yi ciam demandan bi tasos insted un biga taso?" "Car mi ne aman drinki sole,"  la humulo respondan , "Mi esan drinkanta kum mia amiko!"

Pos kelka tagos, la humulo denove iran al la drinkeyo ay demandan un taso da biero. "Hey, cu yia amiko mortin?" "Ne, hi faran tre gude. Tiu taso esan hias, sed mi yam forlasin drinkado. La medikoro dirin, ke mi esan tre danjera."

Propono   

Sikoro vizitin la medikoro unufoye.

"Kiu yi askin pri yia dissano antaw  veni al mi?" askin la medikoro.

"Nur la mastro de la drugeyo ce la stratokorno,"  respondin la sikoro.

La medikoro multe disamin al la medika proponos donita de la humos,  kiu ne esan medikoros.

 Hi niom hidin tio ay vokegin : "Kia mala propono tiu foloro donin al yi?"

"Hi proponin al mi viziti yi."

Difekto  

La edukoro askin  la lernoro, kiu dormetin en klascambro : "Cu yi yam konan la difekto de dormetado dum klaso?"

"Yes, la difekto esan , ke  tio esan dismor agrabla ol en la bedo."

 

Ne Konan 

Unita Naxos isuan problemo al la infano de la mondo, " Bonvolez eldiri yiselfa opinio pri manko de manjaco en alia naxos?"

       La infano de Afriko ne konan, kio esan la "manjaco".

       La infano de Europo ne konan, kio esan la "manko".

       La infano de Asio ne konan, kio esan la "selfa opinio".

       La infano de Latin-Ameriko ne konan, kio esan la "bonvolez".

       La infano de Taiwan ne konan, kio esan la "naxo".

       La infano de Unita Statos ne konan, kio esan la "alia naxos".

Homepage