Nivino

Verkita de la Fratulos Grimm

Tradukita de HeYafu

Iam en la mido de wintro,la niva flakos falin el la celo kwaz plumos. Kingino sidin ce fenestro, kiu havin blaka ebona kadro, ay kudrin. Xi levin la okulos, ekrigardin la celo ay en la sama momento xi pikin sia fingro per la pinglo. Tri sanga gutos falin sur la nivo. La redo tiel bele kontrastin la wayta nivo, ke xi ekpensin, "If mi havuz infano tiel wayta kiel la nivo, tiel reda kiel la sango ay tiel blaka kiel la ligno de la kadro!" Balde pose Godo sendin al xi filineto, kiu esin tiel wayta kiel la nivo, tiel reda kiel la sango, ay tiel blakhara kiel la ebono. Oni nomin xi Nivino. Tuy kiam la bebo naskisin, la kingino mortin.

Pos un yero la kingo prenin alia spozino. Xi esin bela, sed fiera ay aroganta. Xi ne povin toleri, ke iu superan xi en beleco. Xi havin mirakla spegelo. Ciufoye kiam xi ekstarin antaw ji ay aksin:

"Spegelo mia, spegelo sur la muro, Kiu en la lando esan la most bela?"

Ji respondin:

"Yi, ho kingino, yi esan la most bela!"

Tiam xi esin kontenta, car xi konin, ke la spegelo diran la vero.

Sed Nivino kreskin ay farisin mor ay mor bela. Kiam xi esin sepyera, xi esin tiel bela, kiel la hela tago, mor bela ol la kingino self. Kiam la kingino foye askin sia spegelo:

"Spegelo mia, spegelo sur la muro,

Kiu en la lando esan la most bela?"

Ji respondin

"Yi esan la most bela ce mu, ho kingino,

Sed Nivino esan mor bela."

La kingino ektimin ay xia faso farisin flava ay verda pro envio. Ekde ci tiu momento, ciufoye kiam xi ekvidin Nivino, la koro turnisin en la brusto pro disamo al la kidino. La envio ay fiero kreskin kwaz mala grasos en xia koro, tiel ke xi ne povin kepi trankwilo en tago or nokto.

Xi alvokin casisto ay dirin "Forkondukez la infano alen la arbaro, mi ne volan plu vidi xi antaw mia okulos. Mortizez xi ay alportez al mi xia pulmo ay koro kiel pruvo de la plenumo de mia ordero."

La casisto obein, ay hi forkondukin la kingidino, eltirin la kanifo ay yam esin trapikonta la senkulpa koro de Nivino, kiam xi ekplorin ay dirin "Dera casisto, lasez al mi la vivo, mi forkuron alen la wilda arbaro ay niam revenon home." Xi esin tiel bela, ke la casisto ekkompatin xi ay dirin "Forkurez, disfelica infano."

"Balde la wilda bestos manjon yi," pensin hi ay tamen hi sentin, kwaz peza stono defalin de hia koro, ke hi ne devan mortizi xi. Je la sama momento yuna urso kurin preter hi. Hi mortizin ji, elprenin la pulmo ay la koro ay alportin ju al la kingino. La kukisto devin kuki ju kum salo, ay la malica kingino manjin ju, pensante, ke xi manjan la pulmo ay la koro de Nivino.

La disfelica infano restin tute sola en la arbaro. Teruro ekregin xi. Xi rigardin la arba folios, ne konante kio fari. Xi ekkurin inter pinta stonos ay dornos, ay la wilda bestos kurin preter xi, sed ne atakin xi.

Xi kurin tiel longe, kiel la pedos povin porti xi. Duske xi ekvidin dometo ay enirin por ripozi.

En la dometo cio esin eta, sed tiel orda ay pura, ke ne eble esan priskribi tio. Tie starin tablo kovrita per wayta tuko ay sur ji sep eta plados, ciu plado kum sia eta kulero, krom tio sep kanifetos ay forketos, sep eta glasos. Apud la muro esin en vico sep bedetos, sur ciu esin kovrita wayta bedtuko.

Nivino esin tiel dissata ay soifa ke xi manjin el ciu plado iom da legomos ay da pano ay drinkin el ciu glaso guto da vino, car xi ne volin forpreni cio de un. Pose, tre fatiga, xi kuxin sur bedo; sed niu fitin, un esin tro longa, alia tro dislonga; fine la sepu esin guda, xi kuxin sur ji, invokin la beno de Godo ay ekdormin.

Kiam esin tute disluma, venin la mastros de la dometo, sep etoros, digistos de metalos en la montos. Lu eklumizin sia sep kandelos ay en la helo rimarkin, ke iu fremda esin ce lu, car ne cio esin en ordo, kia lu lasin ji. La unu askin, "Kiu sidin sur mia sejo?" La biu, "Kiu manjin el mia plado?" La triu, "Kiu mordin el mia pano?" La kwaru, "Kiu manjin el mia legomos?" La kwinu, "Kiu usin mia forko?" La siksu, "Kiu trancin per mia kanifo?" La sepu, "Kiu drinkin el mia glaso?"

La unu cirkumrigardin, rimarkin pos-signo sur sia bedo ay dirin, "Kiu enirin en mia bedo?" La alia alkurin ay ekkriin, "Anke iu kuxin en mia bedo." La sepu ekrigardante sia bedo, ekvidin sur ji Nivino dormanta. Hi alvokin la alia, lu alkurin ay ekkriin pro miro. Lu alportin sia sep kandelos ay lumizin Nivino.

"Mia Godo, mia Godo!" kriin lu, "kiel bela infano!" Lu tre joyin, ne wakin xi, ay lasin xi dormi en la bedo. La sepu etoro dormin kum sia kumoros, kum ciu un horo, ay tiel pasin la nokto.

Neksta morne Nivino wakisin ay, ekvidinte la sep etoros, ektimin. Sed lu amike askin, "Kio esan yia nomo?" "Nivino." "Kiel yi venin alen mua domo?" lu kontinuin la askos. Xi rakontin al lu, ke xia step-matro volin mortizi xi, sed la casisto kompatin xi; ke xi kurin dum la tuta tago, til fine xi trovin ci tiu dometo. La etoros dirin al xi, "If yi zorgon en mua domo, faron kuko, lavo, kudro, plekto, zorgon pri ordo ay puro, yi povan resti ce mu, ay yi mankon nio."

"Yes, tre volunte." respondin Nivino ay restin ce lu. Xi zorgin pri la ordo en la domo; la etoros irin ciumorne alen la montos ay sercin goldo, vespe lu revenin ay la manjaco devin esi preta.

En la tuta tago la kidino esin sola, tial la guda etoros warnin xi ay dirin ,"Gardez yi konter yia step-matro, xi balde konon, ke yi esan tie ci; enlasez niu."

La kingino opiniin, ke xi manjin la pulmo ay la koro de Nivino ay tial xi esin certa, ke xi denove esan la unu ay most bela. Xi starin antaw la spegelo ay dirin:

"Spegelo mia, spegelo sur la muro,

Kiu en la lando esan la most bela?"

La spegelo respondin,

"Yi esan most bela ce mu, ho kingino,

Sed trans montos, kie la sep etoros lojan,

Nivino esan ankore viva,

Ay xi esan la most bela."

La kingino ektimin, car xi konin, ke la spegelo niam lugan. Xi komprenin, ke la casisto trompin xi ay ke Nivino ankore vivan.

Ay tial xi pensin ay pensin, kiel mortizi Nivino, car dum xi ne esin la most bela en la lando, la envio ne lasin xi trankwila. Fine xi elpensin io. Xi pentrin sur sia faso ay dresin si kiel disyuna vendistino, ay niu povin rekoni xi.

Aliformizita tiamanere xi irin trans la sep montos al la sep etoros, frapin la pordo ay ekkriin, "Bela vendacos, tre cipa, tre cipa!" Nivino elrigardin tra la fenestro ay dirin, "Guda tago! Kio yi vendan?" "Guda acos, bela acos. Lumbo-lacos de ciu koloros." Respondin la step-matro ay montrin laco plektita el multkolora silko. "Mi ja povan enlasi la guda humino." pensin Nivino, disboltin la pordo ay acetin la bela laco. "Mia infano!" dirin la disyunino, "ne tiel! venez, mi self lacon yi."

Nivino suspektin nio, starin antaw xi ay lasin si laci per la nova laco. La disyunino lacin rapide ay tiel forte, ke Nivino perdin la spiro ay xi falin dawn kiel senviva. "Nun yi ne plu esan la most bela," dirin la kingino ay forkurin.

Pos nelonge la etoros revenin home por vespomanji. Kiel lu xokin, kiam lu ekvidin lua dera Nivino sur la grundo, ay xi ne movisin, kwaz mortinta. Lu levin xi ay rimarkin, ke xi esan tro forte lacita. Lu fortrancin la laco, ay xi startin spiri, ay iom pos iom revenin la vivo.

Kiam la etoros konin, kio okazin, lu dirin, "La disyuna vendistino esin niu alia, ol la evila kingino. Gardez yi ay enlasez niu dum mua foreso."

La evila kingino, reveninte home, irin al la spegelo ay askin:

"Spegelo mia, spegelo sur la muro,

Kiu en la lando esan la most bela?"

La spegelo respondin kiel antawe:

"Yi esan most bela ce mu, ho kingino,

Sed trans montos, kie la sep etoros lojan,

Nivino esan ankore viva,

Ay xi esan la most bela.

Kiam xi awdin tio, xi tiel ektimin, ke la tuta sango fluin al la koro. Xi komprenin, ke Nivino ankore esin vivanta. "Nun mi preparon io mor guda, por finizin yi." Xi konin la sorcarto ay farin toksa kombilo. Xi alidresin si kiel alia disyunino ay irin trans la sep montos al la sep etoros, frapin la pordo ay ekkriin "Guda vendaco, cipa, cipa!"

Nivino ekrigardin ay dirin, "forirez, mi ne povan enlasi ciu ayn." "Sed yi ja povan rigardi," dirin la disyunino, eltirin la toksa kombilo ay levin ji al la fenestro.

Ji tiel apelin al la kidino, ke xi lasin si trompi ay disfermin la pordo. Kiam xu interkonsentin pri la prezo, la disyunino dirin, "Permesez, mi self kombez yi." La kompatinda Nivino senkonsidere permesin. Apene la sorcino putin la kombilo en la haros, la tokso startin efiki ay la kidino falin dawn senkonscia.

"Miraklo de la belo, yen yia fino," dirin la evila kingino ay foririn.

Felice yam preske esin vespo ay la etoros revenin home. Ekvidinte senviva Nivino sur la grundo, lu tuy suspektin la kingino, ay lu sercin ay trovin la toksa kombilo. Apene lu eltirin ji, Nivino rekonsciisin ay rakontin, kio okazin. Lu refoye warnin xi, ke xi esez gardi ay disfermez la pordo al niu.

La kingino, home, starin antaw la spegelo ay dirin:

"Spegelo mia, spegelo sur la muro,

Kiu en la lando esan la most bela?"

Ji respondin kiel antawe:

"Yi esan most bela ce mu, ho kingino,

Sed trans montos, kie la sep etoros lojan,

Nivino esan ankore viva,

Ay xi esan la most bela.

Awdinte la wordos de la spegelo, la kingino tremin pro furio. "Nivino devan morti, even if tio kostuz al mi la vivo," xi kriin, enirin alen sekra cambro, kie niu vizitin, ay tie xi farin toksa pomo. Ekstere ji esin bela, wayta ay rozvanga; ekvidinte ji, ciu deziruz gusti ji, sed jia most disbiga peceto esin mortiza. Kiam la pomo esin preta, la kingino pentrin sur sia faso ay alidresin si kiel spozino de kampano ay irin trans la sep montos al la sep etoros. Xi frapin la pordo.

Nivino elrigardin tra la fenestro ay dirin, "Mi ne permesez enlasi ciu ayn, la sep etoros tiel orderin." "Gude," respondin la humino, "en cia okazo mi sukceson vendi la pomos. Yen, mi donon un pomo al yi." "Ne," respondin Nivino, "mi ne daran akcepti ayn." "Cu yi timan tokso?" dirin la disyunino, "videz, mi diftrancon la pomo al bi partos; yi manjon la reda parto, ay mi, la wayta."

La pomo esin tiel artifike farita, ke nur la reda parto esin toksa. Nivino rigardin la bela pomo, ay kiam xi vidin, ke la kampino manjin parto de ji, xi ne povin deteni si,ay etendin la mano ay prenin la toksa parto. Sed apene xi mordin peceto de ji, xi falin dawn mortinte. La kingino kruele rigardin xi, lafin lawde ay dirin "Wayta kiel nivo, reda kiel sango, blaka kiel ebono! Ci foye la etoros ne povon waki yi denove."

Kiam xi home askin la spegelo:

"Spegelo mia, spegelo sur la muro,

Kiu en la lando esan la most bela?"

Ji respondin fine:

"Yi, ho kingino, en la lando yi esan la most bela."

Nur tiam xia envia koro enjoyin trankwilo, if envia koro povan enjoyi ji.

La etoros, reveninte vespe home, trovin Nivino kuxanta sur la grundo. Xi ne plu spirin, ay xi esin senviva. Lu Levin xi, sercin if esin ce xi io toksa, dislacin xi, kombin xia haros, lavin xi per hidro ay vino, sed vane. La kompatinda infano esin ay restin mortinta. Lu putin xi en cerko, ciu sidin apud xi ay plorin por xi, ay plorin dum tri tagos. Tiam lu volin sepulti xi, sed xi esin ankore frexa, kiel vivanta humo, ay xia vangos esin reda, kiel antawe.

Lu dirin, "Mu ne povan kovri xi per tero." ay lu venizin vitra cerko, en kiu oni povin vidi xi el ciu flankos, ay lu putin xi tie ay skribin xia nomo per golda literos, ay ke xi esin kingidino. Lu putin la cerko sur monto ay un el lu ciam restin tie ay gardin xi. Birdos anke venin ay plorin por Nivino, une awlo, pose korvo, fine dovo.

Nivino longe kuxin en la cerko. Xi ne putrin, simin, ke xi dorman, car xi esin ankore wayta kiel la nivo, reda kiel la sango, blakhara kiel la ebono. Foye okazin, ke kingidulo venin alen la arbaro ay enirin en la domo de la etoros por pasizi tie la nokto. Hi vidin la cerko sur la monto, la bela Nivino en ji, ay hi legin la golda surskribo. Hi dirin al la etoros, "Donez al mi la cerko, yu ricevon de mi por xi cio, kio yu demandon."

Sed la etoros respondin "Mu ne donon xi por la tuta goldo de la mondo." Tiam hi dirin, "Donez ji al mi kiel gifto, car mi ne povon vivi, ne vidante Nivino. Mi estimon ay respekton xi, kiel mia most dera posedaco."

Awdinte hia wordos, la etoros kompatin hi ay donin al hi la cerko. La kingidulo orderin al la servistos forporti ji sur la xuldros.

Pasinte sur stubo lu faletin; de la skuo la toksa peceto, kiu Nivino mordin , elfalin el xia gorjo. Pos momento xi disfermin la okulos, levin la kovrilo de la cerko, rekonsciisin ay ree esin vivanta. "Mia Godo! kie mi esan?" xi ekkriin . "Yi esan ce mi," respondin joye la kingidulo, "mi lovan yi super cio en la mondo; irez kum mi alen la kastelo de mia patro, yi eson mia spozino." Nivino konsentin ay irin kum hi. La weda festo esin luksa ay belega.

Oni invitin anke la evila step-matro de Nivino. Surputinte bela tualeto, la kingino starin antaw la spegelo ay askin:

"Spegelo mia, spegelo sur la muro,

Kiu en la lando esan la most bela?"

La spegelo respondin:

"Yi esan most bela ce mu, Ho, mistino,

Sed la yuna kingino esan mor bela!."

La evila humino lawde disbenin ay tiel ektimin, ke xi ne povin trankwilisi. Komence xi tute ne volin iri al la wedo, sed xi ne povin resti, xi devin vidi la yuna kingino. Kiam xi venin, xi rekonin Nivino ay pro timo ay teruro ne povin movisi. Sed fera pantoflos yam esin putita sur flamanta fayros, ay oni alportin ju antaw xi ay xi devin surputi ju ay dansi en la rede brulanta suos, til xi falin mortinta.

Snow White

by the Grimm Brothers

Once upon a time in the middle of winter, when the flakes of snow were falling like feathers from the sky, a queen sat at a window sewing, and the frame of the window was made of black ebony. And whilst she was sewing and looking out of the window at the snow, she pricked her finger with the needle, and three drops of blood fell upon the snow. And the red looked pretty upon the white snow, and she thought to herself, would that I had a child as white as snow, as red as blood, and as black as the wood of the window-frame.

Soon after that she had a little daughter, who was as white as snow, and as red as blood, and her hair was as black as ebony, and she was therefore called little Snow White. And when the child was born, the queen died.

After a year had passed the king took to himself another wife. She was a beautiful woman, but proud and haughty, and she could not bear that anyone else chould surpass her in beauty. She had a wonderful looking-glass, and when she stood in front of it and looked at herself in it, and said,

"Looking-glass, looking-glass, on the wall,
Who in this land is the fairest of all?"

The looking-glass answered,

"Thou, o queen, art the fairest of all."

Then she was satisfied, for she knew that the looking-glass spoke the truth.

But Snow White was growing up, and grew more and more beautiful, and when she was seven years old she was as beautiful as the day, and more beautiful than the queen herself. And once when the queen asked her looking-glass,

"Looking-glass, looking-glass, on the wall,
Who in this land is the fairest of all?"

It answered,

"Thou art fairer than all who are here, lady queen.
But more beautiful still is Snow White, as I ween."

Then the queen was shocked, and turned yellow and green with envy. From that hour, whenever she looked at Snow White, her heart heaved in her breast, she hated the girl so much. And envy and pride grew higher and higher in her heart like a weed, so that she had no peace day or night.

She called a huntsman, and said, "Take the child away into the forest. I will no longer have her in my sight. Kill her, and bring me back her lung and liver as a token."

The huntsman obeyed, and took her away but when he had drawn his knife, and was about to pierce Snow White's innocent heart, she began to weep, and said, "Ah dear huntsman, leave me my life. I will run away into the wild forest, and never come home again."

And as she was so beautiful the huntsman had pity on her and said, "Run away, then, you poor child."

"The wild beasts will soon have devoured you," thought he, and yet it seemed as if a stone had been rolled from his heart since it was no longer needful for him to kill her.

And as a young bear just then came running by he stabbed it, and cut out its lung and liver and took them to the queen as proof that the child was dead. The cook had to salt them, and the wicked queen ate them, and thought she had eaten the lung and liver of Snow White.

But now the poor child was all alone in the great forest, and so terrified that she looked at all the leaves on the trees, and did not know what to do. Then she began to run, and ran over sharp stones and through thorns, and the wild beasts ran past her, but did her no harm.

She ran as long as her feet would go until it was almost evening, then she saw a little cottage and went into it to rest herself.

Everything in the cottage was small, but neater and cleaner than can be told. There was a table on which was a white cover, and seven little plates, and on each plate a little spoon, moreover, there were seven little knives and forks, and seven little mugs. Against the wall stood seven little beds side by side, and covered with snow-white counterpanes.

Little Snow White was so hungry and thirsty that she ate some vegetables and bread from each plate and drank a drop of wine out of each mug, for she did not wish to take all from one only. Then, as she was so tired, she laid herself down on one of the little beds, but none of them suited her, one was too long, another too short, but at last she found that the seventh one was right, and so she remained in it, said a prayer and went to sleep.

When it was quite dark the owners of the cottage came back. They were seven dwarfs who dug and delved in the mountains for ore. They lit their seven candles, and as it was now light within the cottage they saw that someone had been there, for everything was not in the same order in which they had left it.

The first said, "Who has been sitting on my chair?"

The second, "Who has been eating off my plate?"

The third, "Who has been taking some of my bread?"

The fourth, "Who has been eating my vegetables?"

The fifth, "Who has been using my fork?"

The sixth, "Who has been cutting with my knife?"

The seventh, "Who has been drinking out of my mug?"

Then the first looked round and saw that there was a little hollow on his bed, and he said, "Who has been getting into my bed?"

The others came up and each called out, "Somebody has been lying in my bed too."

But the seventh when he looked at his bed saw little Snow White, who was lying asleep therein. And he called the others, who came running up, and they cried out with astonishment, and brought their seven little candles and let the light fall on little Snow White.

"Oh, heavens, oh, heavens," cried they, "what a lovely child."

And they were so glad that they did not wake her up, but let her sleep on in the bed. And the seventh dwarf slept with his companions, one hour with each, and so passed the night.

When it was morning little Snow White awoke, and was frightened when she saw the seven dwarfs.

But they were friendly and asked her what her name was.

"My name is Snow White," she answered.

"How have you come to our house, said the dwarfs.

Then she told them that her step-mother had wished to have her killed, but that the huntsman had spared her life, and that she had run for the whole day, until at last she had found their dwelling.

The dwarfs said, "If you will take care of our house, cook, make the beds, wash, sew and knit, and if you will keep everything neat and clean you can stay with us and you shall want for nothing."

"Yes," said Snow White, "with all my heart." And she stayed with them.

She kept the house in order for them. In the mornings they went to the mountains and looked for copper and gold, in the evenings they came back, and then their supper had to be ready.

The girl was alone the whole day, so the good dwarfs warned her and said, "Beware of your step-mother, she will soon know that you are here, be sure to let no one come in."

But the queen, believing that she had eaten Snow White's lung and liver, could not but think that she was again the first and most beautiful of all, and she went to her looking-glass and said,

"Looking-glass, looking-glass, on the wall,
Who in this land is the fairest of all?"

And the glass answered,

"Oh, queen, thou art fairest of all I see,
But over the hills, where the seven dwarfs dwell,
Snow White is still alive and well,
And none is so fair as she."

Then she was astounded, for she knew that the looking-glass never spoke falsely, and she knew that the huntsman had betrayed her, and that little Snow White was still alive.

And so she thought and thought again how she might kill her, for so long as she was not the fairest in the whole land, envy let her have no rest. And when she had at last thought of something to do, she painted her face, and dressed herself like an old pedlar-woman, and no one could have known her.

In this disguise she went over the seven mountains to the seven dwarfs, and knocked at the door and cried, "Pretty things to sell, very cheap, very cheap."

Little Snow White looked out of the window and called out, "Good-day my good woman, what have you to sell?"

" Good things, pretty things," she answered, "stay-laces of all colors," and she pulled out one which was woven of bright-colored silk.

"I may let the worthy old woman in," thought Snow White, and she unbolted the door and bought the pretty laces.

"Child," said the old woman, "what a fright you look, come, I will lace you properly for once."

Snow White had no suspicion, but stood before her, and let herself be laced with the new laces. But the old woman laced so quickly and so tightly that Snow White lost her breath and fell down as if dead.

"You were the most beautiful," said the queen to herself, and ran away.

Not long afterwards, in the evening, the seven dwarfs came home, but how shocked they were when they saw their dear little Snow White lying on the ground, and that she neither stirred nor moved, and seemed to be dead. They lifted her up, and, as they saw that she was laced too tightly, they cut the laces, then she began to breathe a little, and after a while came to life again.

When the dwarfs heard what had happened they said, "The old pedlar-woman was no one else than the wicked queen, take care and let no one come in when we are not with you."

But the wicked woman when she had reached home went in front of the glass and asked,

"Looking-glass, looking-glass, on the wall,
Who in this land is the fairest of all?"

And it answered as before,

"Oh, queen, thou art fairest of all I see,
But over the hills, where the seven dwarfs dwell,
Snow White is still alive and well,
And none is so fair as she."

When she heard that, all her blood rushed to her heart with fear, for she saw plainly that little Snow White was again alive.

"But now," she said, "I will think of something that shall really put an end to you." And by the help of witchcraft, which she understood, she made a poisonous comb. Then she disguised herself and took the shape of another old woman.

So she went over the seven mountains to the seven dwarfs, knocked at the door, and cried, "Good things to sell, cheap, cheap."

Little Snow White looked out and said, "Go away, I cannot let anyone come in."

"I suppose you can look," said the old woman, and pulled the poisonous comb out and held it up.

It pleased the girl so well that she let herself be beguiled, and opened the door. When they had made a bargain the old woman said, "Now I will comb you properly for once."

Poor little Snow White had no suspicion, and let the old woman do as she pleased, but hardly had she put the comb in her hair than the poison in it took effect, and the girl fell down senseless.

"You paragon of beauty," said the wicked woman, "you are done for now, and she went away."

But fortunately it was almost evening, when the seven dwarfs came home. When they saw Snow White lying as if dead upon the ground they at once suspected the step-mother, and they looked and found the poisoned comb. Scarcely had they taken it out when Snow White came to herself, and told them what had happened. Then they warned her once more to be upon her guard and to open the door to no one.

The queen, at home, went in front of the glass and said,

"Looking-glass, looking-glass, on the wall,
Who in this land is the fairest of all?"

Then it answered as before,

"Oh, queen, thou art fairest of all I see,
But over the hills, where the seven dwarfs dwell,
Snow White is still alive and well,
And none is so fair as she."

When she heard the glass speak thus she trembled and shook with rage.

"Snow White shall die," she cried, "even if it costs me my life."

Thereupon she went into a quite secret, lonely room, where no one ever came, and there she made a very poisonous apple. Outside it looked pretty, white with a red cheek, so that everyone who saw it longed for it, but whoever ate a piece of it must surely die.

When the apple was ready she painted her face, and dressed herself up as a farmer's wife, and so she went over the seven mountains to the seven dwarfs. She knocked at the door.

Snow White put her head out of the window and said, "I cannot let anyone in, the seven dwarfs have forbidden me."

"It is all the same to me," answered the woman, "I shall soon get rid of my apples. There, I will give you one."

"No," said Snow White, "I dare not take anything."

"Are you afraid of poison?" said the old woman, "look, I will cut the apple in two pieces, you eat the red cheek, and I will eat the white."

The apple was so cunningly made that only the red cheek was poisoned. Snow White longed for the fine apple, and when she saw that the woman ate part of it she could resist no longer, and stretched out her hand and took the poisonous half. But hardly had she a bit of it in her mouth than she fell down dead.

Then the queen looked at her with a dreadful look, and laughed aloud and said, "White as snow, red as blood, black as ebony-wood, this time the dwarfs cannot wake you up again."

And when she asked of the looking-glass at home,

"Looking-glass, looking-glass, on the wall,
Who in this land is the fairest of all?"

And it answered at last,

"Oh, queen, in this land thou art fairest of all."

Then her envious heart had rest, so far as an envious heart can have rest.

The dwarfs, when they came home in the evening, found Snow White lying upon the ground, she breathed no longer and was dead. They lifted her up, looked to see whether they could find anything poisonous, unlaced her, combed her hair, washed her with water and wine, but it was all of no use, the poor child was dead, and remained dead. They laid her upon a bier, and all seven of them sat round it and wept for her, and wept three days long. Then they were going to bury her, but she still looked as if she were living, and still had her pretty red cheeks.

They said, "We could not bury her in the dark ground," and they had a transparent coffin of glass made, so that she could be seen from all sides, and they laid her in it, and wrote her name upon it in golden letters, and that she was a king's daughter. Then they put the coffin out upon the mountain, and one of them always stayed by it and watched it. And birds came too, and wept for Snow White, first an owl, then a raven, and last a dove.

And now Snow White lay a long, long time in the coffin, and she did not change, but looked as if she were asleep, for she was as white as snow, as red as blood, and her hair was as black as ebony.

It happened, however, that a king's son came into the forest, and went to the dwarfs, house to spend the night. He saw the coffin on the mountain, and the beautiful Snow White within it, and read what was written upon it in golden letters.

Then he said to the dwarfs, "Let me have the coffin, I will give you whatever you want for it."

But the dwarfs answered, "We will not part with it for all the gold in the world."

Then he said, "Let me have it as a gift, for I cannot live without seeing Snow White. I will honor and prize her as my dearest possession."

As he spoke in this way the good dwarfs took pity upon him, and gave him the coffin. And now the king's son had it carried away by his servants on their shoulders.

And it happened that they stumbled over a tree-stump, and with the shock the poisonous piece of apple which Snow White had bitten off came out of her throat. And before long she opened her eyes, lifted up the lid of the coffin, sat up, and was once more alive.

"Oh, heavens, where am I?" she cried.

The king's son, full of joy, said, "You are with me." And he told her what had happened, and said, "I love you more than everything in the world, come with me to my father's palace, you shall be my wife."

And Snow White was willing, and went with him, and their wedding was held with great show and splendor.

But Snow White's wicked step-mother was also bidden to the feast. When she had arrayed herself in beautiful clothes she went before the looking-glass, and said,

"Looking-glass, looking-glass, on the wall,
Who in this land is the fairest of all?"

The glass answered,

"Oh, queen, of all here the fairest art thou,
But the young queen is fairer by far as I trow."

Then the wicked woman uttered a curse, and was so wretched, so utterly wretched that she knew not what to do. At first she would not go to the wedding at all, but she had no peace, and had to go to see the young queen. And when she went in she recognized Snow White, and she stood still with rage and fear, and could not stir. But iron slippers had already been put upon the fire, and they were brought in with tongs, and set before her. Then she was forced to put on the red-hot shoes, and dance until she dropped down dead.

Homepage