Yingning

Tradukita de HeYafu

Wang Zifu de Luodian en guberno Ju ,orfisin infanaje. Tre talenta, hi trapasin la guberna egzamo kiam hi esin nur 14-yera. Hia matro, pro forta dorloto al hi, ordinare ne lasin hi ekskursi for la homo. Hia fiancino, mistino Xiao , frue mortin antaw wedin, sekwe hi restin ankore newedinta. Okaze de Lanterna Festo, hia kuzulo Wu invitin hi iri kume al amuza ekskurso. Kiam hu jus atingin ekster la vilajo, venin servisto de hia onklo, kiu alvokin Wu reveni home. Sed Wang, en guda mudo, kontinuin sole la ekskurso inter nubos da yuninos, el kiu yen iu yunino, akompanate de servino, kum branco da prunfloros en sia delika mano, esin senkompare bela, carme lafetanta. Hi fikse rigardin al xi tiel longe ay absorbite ke hi even forgesin cia tabuo. Preterpasante kelka pasos for, la yunino dirin al sia servino :"Tiu ci yunulo kum pika rigardos de stilistos!" Xi jetin sia floros dawn ay senjene irin for lafante ay dirante. Cagrene Wang levprenin la floros, kwaz ekperdin sia spirito ay revenin disjoye.

Reveninte home, hi hidin la floros sub sia hedkuseno, dormante ce la bedo, hi rifuzin parli ay manji. Hia matro dronin en granda cagreno. Xi farin prejos, sed hia sanstato ankore mor agravin ay hi rapide magrisin. Medikisto egzamin hi ay priskribin medikacos. Sed Wang dormin kwaz senkonscia, ay donin nia respondo al la karesa askos de sia matro. Hazarde Wu alvenin refoye. La matro petin ke hi investigez sekre. Wu venin al la bedo. Vidante hi, Wang ekplorin kortuce. Wu konsolin al hi ay iom pos iom priaskin til Wang fine konfidin cio al hi ay petin hia helpo."Ho, kiel fola yi esan !" respondin Wu kum lafo, "Kio dishelpan por realizi yia deziro ? Lasez mi investigi por yi ! Yunino, kiu promenan sole, certe ne esan el nobla familo. If xi restan ankore senweda, mua afero facile sukceson; even if xi yam fiancisin, mu anke povan elaceti la wedpromeso per sufice granda sumo da monio. Do, rapide resanisez ! ay la cetera esez mia aferos!" Ye tiu parlo, lafos ekflorin sur vizajo de Wang. La kuzulo Wu elirin ay raportin tio al la matro de Wang. Sekwe, humos esin sendita senprokraste por serci xi. Tamen, cia peno rezultin nur vane. La matro de Wang tre cagrenin disespera, sed Wang farisin serena dank' al la vizito de Wu, ay volin iomete manji.

Pos kelka tagos, kiam Wu venin refoye, Wang askin al hi, kiel irin la afero ? "Ho, glate !" Wu lugin, "Konjektez, kiu xi esan ? Ja filino de mia onklino ! Do anke yia kuzino ! Ankore liberamano. Kwankam law kineco yi esan tro intima por wedo, tamen, nur diranta la vero, mi kredan, ke yi certe sukceson ." Joyo ekradiin sur vizajo de Wang. Ay hi askin :"Kie xi vivan ?" "En la sudwesta monto." Wu plue trompin. "Ce mor ol 30 lios for ci tie." Wang repetin hi foye foye, ay, promesante plenumo de la komisio, Wu foririn. De tiam Wang havin mor ay mor guda apetito tago pos tago ay rapide resanisin. La floros sub hia hedkuseno, kwankam yam velka, tamen ankore restan kum petalos nefalinta. Kum tio en sia mano dum kontemplo, Wang kwaz viduz la yunino tuy antaw sia okulos.

Tamen Wu niam plu revenin. Wang sendin invitilo al hi, sed Wu spite tio rifuzin la invito sub diversa pretekstos. Tio farin Wang kolera ay disjoya. Hia matro timin ke hi resikisin ay volin havizi al hi spozino senprokraste. Tamen al tia propono hi ciam respondin per hedneado ay ciutage nur atendin alveno de la kuzulo Wu. Sed dum longa tempo hi ricevin niu informo pri Wu. Tio multizin hia diskontento. Ay hi pensin: 30 lios fakte ne esan tro granda distanso, kial do hi nepre devan ciam dependi alius helpo ? Prenante la velkintan branco de la prunfloros en sia maniko, hi foririn kum ofendo en si, kio tamen niu el hia familanos konin.

Hi irin sole, sen voygaydanto, nur persiste direktisin al la suda monto. Pos pedirado de mor ol 30 lios hi trovin si sur disvasta voyo inter diswarme refrexiza ay emeralda montos, kie regin nur kwieto. Nia humbruo. Nur birdos. Sed de disprokse hi trovin ke sube en la valo, inter floros ay arbos, disklare vidisan nebiga vilajo. Descendinte de la monto, hi enirin en la vilajo, ay vidin ke ne esan multa domos ,senescepte hutos, tamen ciu ye delika staylo. Yen, antaw pordo de iu domo al nordo starin amasos da salikos ay, trans muro en la korto prospere florin persika ay aprikota arbos, interputita de lanka bambuos, de kie awdisin birdcirpos de tempo al tempo . Supozante ke tio esin privata gardeno, Wang ne kurajin trudi en ji impertinente ay nur sidin ripoze konter la pordo.

Sudene delika voco de yunino vokin interne : "Xiaorong !" Kiam hi atente awdin, yen alpasin yunino de esto al westo. Kum dislevita hedo, xi tenin en mano aprikota floro, volante alkroci ji sur sia hararo. Hedlevante xi ekvidin hi ay haltin la florkroco. Prenante la floro xi enirin lafante. Per zorgema observo hi tuy trovin ke xi juste esin la yunino en Lanterna Festo ! Raviso ektaydin en hia koro. Sed sen motivo por enkonduki hi al xi. Hi volin voki la onklino, tamen timin misvoki, car niam hi metin tiu kino. Hi anke povin konsulti niu en la pordo, tial hi residisin senrezulte or promenadin senpaxence kum sopiro antaw la pordo de morno til midtago, forgesante even dissato ay soifo.

De tempo al tempo la yunino montrisin bionvizaje kwaz mirin kial hi ankore ne foririn. Sudene elirin disjunino kum lambatono."De kie yi venin, mistulo ?" xi askin Wang, "Mi awdin ke yi venin yam frumorne. Kio yi volan ? Cu yi ne sentan yi dissata ?" Wang haste levisin ay salutin al xi dirante : "Mi venan viziti mia kino." Tamen la disjunino esin iomete surda ay ne gude awdin la parlo, ay Wang farin mor lawda ripeto. Kiam xi askin pri la nomo de hia kino, Wang ne povin respondi ."Ho, mirinde !" xi lafin dirante, " yi ne konan even la nomo, al kiu kino do yi vizitan ? Law mia supozo, yi anke esan ia pedanto. Sed enirez por simpla tagmanjo, ay mi aranjon bedo al yi por ripozi. Morge yi une revenez home, trovinte la nomo de yia kino, tiam yi viziton ci tie refoye." Wang juste esin en forta dissato, tre volin manji ay hi sentin granda joyo ke hi havon la canso proksi al la bela yunino, ay obee hi sekwin la disyunino eniri. Interne pos la pordo hi vidin ke zigzage kondukisin weste voyo pavimita per wayta stonos. Amba flankos de la voyo florin reda floros kius petalos falin un pos alia sur trepos. Trapasinte alia pordo, lu venin al interna korto, plena de apogilos ay xelfos por fabos or melonos. Wang esin kondukita en cambro kum spegele glata wayta muros. Tra la fenestros enrigardin begonia frondos. Ciu meblos ay kusenos esin pura ay brila.

Kiam hi jus sidisin, ekster la fenestro disklare figurin iu subrigardanto. La disyunino vokin :"Xiaorong! rapide preparez tagmanjo!" Ay la servino lawde yesin ekstere. Pos sidiso, Wang startin prezenti si self. "Cu yia matroflanka avulo havin famila nomo Wu ?" askin la disyunino, ay, ricevinte yesa respondo, xi ekkriin "Do yi esan mia nefulo ! Yia matro ay mi esan fratinos. Dum lasta yeros mu vivtenan mu disrice, ay, car en mua familo trovisan niu viro, tial mu rare komunikin kum yu, tiel ke mi even niam vidin yi yam maturaja." "Mi ja venan viziti yi, onklino," dirin Wang, "sed forgesin yia nomo en hasto." "Mi nomisan Qin." dirin la disyunino. "Mi havan ne filulo, sed nur filino, naskita de apudspozino, kiu rewedin foririnte ay lasin la kidino sub mia flego. Xi esan saja kidino, sed ne multe edukita, sekwe xi konan nio serioza apuds amuzado. Pos momento mi venizon xi saluti al vi." La servino alportin tagmanjo --- sufice abunda plados ay la disyunino invitin Wang tagmanji. Kiam la servino venin por forporti la manjilaro pos manjo, la disyunino sendin xi venizi la yunino. La servino yesin ay foririn.

Pos longa tempo, awdisin ekster la pordo disklara lafos ay la disyunino vokin : "Yingning ! Yia kuzulo esan ci tie" Tamen la giglos durin ankore sencese ekster la pordo. Even kiam la servino enpuxin xi en la cambro, la yunino ankore per mano xirmin al sia buxo ne povante cesizi lafi. "Kia konduto!" kriin la disyunino kolere rondizante sia okulos, "mu havan gesto! " La yunino pene regin sia lafemo starante. Wang salutin al xi, ay xia matro dirin al xi: "Mistulo Wang esan filulo de yia onklino. Kiel lafinde, ke mu ne konan mu un la alia, kwankam mu esan kinos!" Wang askin: " Kiom la fratino ajan ?" Tamen la disyunino ne tuy komprenin ay Wang ripetin la asko mor lawde, pro tio la yunino refoye lafegin forte. La disyunino parlin al Wang: "Yen, mi ja dirin ke xi esan dismulte edukita, cu ne ? esante 16-yera, xi tiel fole kondutan kiel bebo." "Juste esan un yero mor yuna ol mi." murmurin Wang. "Do yi esan yam 17-yera,' la disyunino rimarkin, "cu yi naskisin en la yero de horso ?" Wang hedyesin. La disyunino reaskin: "Kiu esan yia spozino ?" Wang respondin ke hi ne havin spozino. "Ho, tiel talenta ay bela, kial yi ankore ne wedin 17-yera ?" ay xi kontinuin, "Anke Yingning ne wedin . Yu amba esuz gudega paro, bedawrinde nur, ke yu havan tro intima kineco por wedeco." Wang silentin, nur fiksin sia rigardo al Yingning even sen blinko. La servino flustrin al Yingning: "La pika rigardo de stilisto niom canjisin !" Awdinte tio, la yunino ree lafegin, ay dirin al la servino:"Xiaorong! Mu irez rigardi cu la persikfloros yam floran ?" Xi starisin, xirmante sia buxo per maniko ay elirin trote. Nur pos kiam xi elirin, refoye awdisin xia senbrida lafo ekstere. Anke la disyunino starisin. Xi orderin ke la servino aranjez bedaco por la gesto. "Yen esan rara canso, nefulo," xi dirin, "yi devan resti kum mu por kelka tagos. If yi sentuz enuo, ce la posa korto esan gardeno, kie yi povuz amuzi, or legi libros."

En la sekwa tago, ce la posa korto Wang trovin gardeno de biono da mu-o, kum gude kultivita graseyo ay voyetos miksita de salikfloros. Tie anke esin tri hutos, cirkumita de floros ay arbos. promenante inter floros hi awdin susuro de sur iu arbo. Hedlevante hi trovin ke Yingning esin tie sur la arbo. Ekvidante hi, la yuino eksplodin per lawda lafego kiu farin xi falema. "Ho, atentez! Yi ekfaluz !" kriin hi. Xi rampin dawn de la arbo, kum nehaltizebla lafado. Proksante al la tero, xi ekskuin ay falin tere, nur tiam cesin la lafo. Wang helpin xi levisi ay hide knedin xia risto. Tio izin xi restartin lafi, ne povante iri per si self sur la arbo, ay xia lafo haltin nur pos longa tempo. Atendante til halto de xia lafado, Wang ekmontrin la prunfloros el sia maniko al xi. Xi prenin la floros ay askin: "Ho, yam velka! Kial yi ankore konservin ji?" "Yen kio yi forlasin en la Lanterna Festo, tial mi konservan." "Sed kio signifan yia konservado ?" xi ankore ne komprenin. "Tio signifan ke mi lovan ay niam forgesan yi. Depos mua meto en la festo mi ja sikisin pro forta sopiro al yi ! Mi even pensin ke mi mortuz pro tio. Mi tute ne atendin ke mi havan la felico revidi yi ay ricevi de yi simpata favoro!"

"Kia afereto! Cu tio indan menci por mu kinos! " xi dirin,"Kiam yi foriron, mi orderon la disyuna gardenisto, ke hi kolektez por yi granda fasko da floros kiel mia donaco." "Cu yi esan fola , kuzino!" ekkriin Wang. "Kial yi noman mi fola ?" "Mi aman ne floros, sed la yunino, kiu tenan la floros." "Esan nature ke kinos aman un la alia." "Ne pri kineco mi parlan, sed pri la amo inter spozulo ay spozino." "Per kio diferan ?" "Nokte lu kuxan kume sur sama hedkuseno." Hedklininte Yingning meditin dumlonge, pose xi dirin: "Mi ne kutiman dormi kum fremdoro." Dume la servino stile alvenin interceptante la konverso ay Wang en konsterno forkurin.

Pos momento lu remetin la disyunino en la cambro ay xi askin kie lu esin. "Catin en gardeno." respondin Yingning. "La manjo esin preta yam delonge, sed pri kio yu catin tiel longa tempo?" "Mia kuzulo dirin ke hi deziran dormi kum mi." Hardle finisin tiu wordos, Wang sentin si ege embarasa ay tuy jetin al xi paf-rigardo, ce kio la yunino eksilentin kum lafeto. Felice la disyunino ne gude awdin ay ankore ripetadin sia asko. Wang rapide xirmin si per ambigua respondo ay dislawde riprocin la yunino, kiu askin al hi: "Cu mi dirin io disdeca ?" "Tio devan esi sekro inter mu!" "Eble tio devan resti sekro por alia, sed ne por mia matro. Apuds, ja ciu humo devan dormi, kio tabua do esan en tio ?" Wang tre diskontentin pri xia foleco sed trovin niu rimedo por edifi xi.

Pos tagmanjo, kelka servistos el familo de Wang venin serci hi kondukante bi azenos. Car hia matro atendin hi dum longa tempo senrevena, xi ekdubin, ay sendin servistos traserci cie en la vilajo, sed vane. Xi konsultin al sia nefulo, tiam Wu, rememorante kio hi dirin al Wang, admonin ke lu sercez al la sudwesta monto, ay pos sercado en kelka vilajos, lu venin ci tie. Okaze Wang elirin la pordo ay metin lu. Hi returnin alen la domo ay raportin tio al la matro de Yingning, petante ke xi permesez la kidino kume kum hi reveni. La disyunino tre joyin dirante: "Ho, yam delonge mi volin komuniki kum yia familo. Bedawrinde nur ke mi self esan tro febla por longa voyajo," xi dirin, "Esan gudege if yi kumportuz yia kuzino viziti al xia onklino." Xi vokin Yingning, kiu venin kum lafo. "Kio joyinda yi havan nun ? Ke yia lafo niam haltin ?" Xi askin kum diskontento. "Yi farison guda kidino, nur if yi cesan lafo. Nun yia kuzulo volan porti yi kum hi forveturi. Preparez yi!" Ay xi regalin la servistos per vino ay manjacos, nur pos tio xi sendin lu for, ay dirin al sia filino: "La familo de yia onklino esan sufice rica por restizi yi. Do yi restez tie paxence ay profitante la canso lernez iom da etiketos por ke yi farisez bonkonduta bofilino en futuro. Ay mi ja peton al yia onklino ke xi elektez por yi guda spozulo." Do la bi yunoros ekveturin.

Kiam Wang rigardin returne de la intermonto, la disyunino ankore sekwin lu per rigardo ce sia pordo. Kiam Wang revenin al sia homo kum la belega carmino, hia matro surprizite askin kiu xi esan. Wang dirin ke tiu ci esin la filino de xia fratino. "Sed Wu ja lugin! " la matro protestin, "Mi niam havin moraja fratino, de kie do nefino? " Xi askin al la yunino, kiu respondin: "Xi ne esan mia propra matro. Mia patro nomisin Qin . Hi mortin frue, kiam mi esin tro yuna por memori io." "Mi ja havin fratino, kiu wedisin al mistulo Qin. Tio esan vero, sed xi mortin yam delonge." Mistino Wang ekaskin pri la distingacos de vizajo ay cio de la alia mistino, kiam la respondo de Yingning pruvin cio korekta, xi hezitin, "Ho, cio tre konforma al la xia," xi dirin, "Tamen, mortinte yam delonge, kiel xi povuz revivisi? " Dum xi restin en dubo. Alvenin Wu, ay Yingning tuy evite enirin en la cambro. La rakonto anke farin Wu senkomprena. Pos momento hi sudene askin: "Cu xia nomo esan Yingning?" Wang yesin. "Ho, kiel eksterordinare! " ekkriin Wu ay eksplikin: "Pos la morto de mia onklino, la wida onklulo Qin esin sorcita de vulpino, ay pose anke mortin. La vulpino naskin al hi filino nomata Yingning, kiu ciu mua familanos vidin en bebtuko. La vulpino ankore revenadin de tempo al tempo even pos la morto de mia onklulo, til mu petin de Taoisto-Mastro talismano, kiu mu gluin sur la muro, nur tiam xi foririn kum sia filino. Cu tiu ci esan la yunino?"

Dum lu diskutin kum dubo, awdisin cie en la interna cambro giglos de Yingning. "Ho, kiel lafema kidino!" mistino Wang rimarkin. Wu petin intervidi kum la kidino. Kiam mistino Wang enirin al xi, Yingning nur lafin ignorante. Urjizate por eliri, xi kum granda peno regin sia lafo, ay, turnante sia vizajo al la muro, xi elirin nur pos longa momento; sed, xi rapide salutin al la gesto ay reflugin alen la cambro kie tuy awdisin xia senbrida lafego. Tio amuzin ciu femos en la domo. Wu volunte anonsin si por viziti al la homvilajo de la yunino, kum golo, ke hi eble plenumuz la tasko de svatisto, profitante la boncanso. Sed, kiam hi arivin la vilajo, hi trovin niu huto apuds isola monta floros. Law memoro de Wu, la sepulteyo de hia onklino sime ne esin disprokse, tamen cia traso de la tombo yam dronisin en la wilda grasos ay ne plu rekonebla. Wu kum veo, ne konante kio fari, fine revenin, senrezulte. Mistino Wang rakontin tio al Yingning, suspektante ke xi esin fantomo, sed la kidino aspektin niom terorita, xi nur senhalte lafin fole kiel antawe, ay oni ne povin kompreni xi.

Mistino Wang orderin ke yuna servino dormi kum xi. Je mornhelo xi yam venin saluti al la mistino frue, ay la mistino anke trovin ke Yingning posedin tre eminenta kudrarto, sed xi esin neeble dispermesi xia lafemo. Tamen xia libervola lafado esin tiel carma ke ciu kidinos ay yuna femos el neyboros tre amin xi. Mistino Wang elektin bonawgura dato por lua wedo. Tamen la skruplo, cu la kidino finfine esuz fantomo, ciam jenin xi. Xi subrigardin en sunlumo la kidino kius figuro ay ombro montrin niom eksterordinara. Kiam la wedtago alvenin, la mistino ornamin la yunino per pompa wedkostumos, sed pro la nehaltizebla lafemo de la yunino la rito ne povin plenumi. Pro la foleco de la kidino, Wang tre timin ke la kidino likuz kio lu farin isole kiel spozos en sia cambro. Tamen, xi ellasin tra sia lipos niu wordo pri tio. Ciufoye, kiam mistino Wang esin en mala mudo, nur if la kidino alvenan, xia sola lafo povin sufice forizi la kolero or disjoyo de la mistino. Tial la servinos, kiu farin io misa ay timin punbato, ofte petin xia helpo, ay , dank' al xia ceeso la kulpintos facile ricevin induljo de la mistino.Yingning havin mania amo por floros. Xi ferve kolektin cia specos el kinos ay amikos, even lombardin sia golda harpinglo por akiri monio per kio xi acetin rara specios, tiel, pos kelka monos la korto esin cie plena de floros. Pose de la domo starin desko de aromo, kiu superrigardin al la korto de la westa neyboro. Yingning ofte surgrimpin la desko pluki floros por sia hararo spite al la riproco de mistino Wang.

Iutage, la filulo de la westa neyboro ekvidin xi ay tuy dronin en ekstaso. Insted eviti hi, la yunino tamen lafin al hi, kio hi interpretin korinklino ay eksentin mor warma brulo de diboco. La yunino per fingro montrin plaso sub la muro ay descendin kum lafo. La filulo de la westa neyboro konjektin tio plaso de rendevuo, ay hi ege ravisin. Nokte kiam hi venin al la muro, efektive la yunino atendin tie. Hi tuy kaptin ay envenin xi, sed sudene sentin dolorego tiel forta kvaz akra pikilo trapikin sia peniso. Hi ekfalin kum korxira vekrio. Zorge observante, hi trovin ke tio, kio hi envenin, ne esin la yunino, sed pluvfarita kavo sur kaduka arbstumpo ce la muro. Awdinte la dolora krio, hia patro elkurin por vidi kio okazin al la filulo, sed tiu nur senworde veadin. Nur kiam hia spozino venin, hi rakontin iom da vero. Lumante per torco lu trovin en la kavo skorpio, tiel biga kiel krabo. La disyunulo brekin la stumpo, mortizin la skorpio ay portin la filulo reveni home. Sed la filulo mortin en la sama midnokto. La neyboro akuzin konter Wang pri sorco de Yingning. Tamen la lokala magistrato, kiu admirin talento de Wang ay konin hi kiel respektinda civilano, prenin la akuzo kalumnio ay volin puni la disyuna neyboro per batos, sed dank' al la petpardono de Wang, la neyboro esin liberizita for.

Ay mistino Wang dirin al Yingning: "Videz, yen kio yia senbridemo kawzin! Yam delonge mi avertin ke trojoyo kovin cagreno. Felice mu havin prudenta magistrato kiu liberizin mu de danjero. If hi esuz sentalenta, mu certe esuz venizita al jujeyo por egzamo antaw la publiko, tiam mia filulo ja perdin sia faso por stari inter la kinos, cu? " Yingning prenin serioza mieno ay swerin ke xi niam plu lafon. "Ciu humos havan lafo," dirin mistino Wang, " sed limizita, en konvena okazo." Tamen, ekde tiu tago, Yingning niam plu lafin, even spite al cia instigo. Xi restin ciam senlafa, sed anke senvea. Tial Wang surprizisin iu nokte vidante ke xi plorin. "Kiam mi jus wedin, mi ne eldirin cio vera por ne xoki or timizi yi," xi dirin kum lamento, " nun, car la bomatro ay yi amba aman mi tiel profunde, do tre eble ne gravan if mi diruz cio senhide. Mi esin filino de vulpino. Okaze de xia foriro, xi restizin mi ce la fantom-matro por mor ol dek yeros til nun. Mi havin niu frato. kiu mi povan dependi, esan nur yi sola. Nun mia matro ankore solece kuxan en la montvalo. Niu kompatin xi kumizante xia restacos en la sama tombeyo de xia intimulo. kiel granda bedawro esan por xi sub la tero! If yi esuz tiel favora, ne sparante monio ay laboro, izi xia spirito en la alia mondo resti en paco, xi ekkonon ke xia filino ne forgesin xi."

Wang yesin, tamen kum skruplo pri tio ke la tombo yam perdisin inter wilda grasos, sed Yingning certizin kum selfkredo. Pose, la spozos kume veturin kum cerko, ay Yingning montrin la plaso inter senorda grasos, kie oni efektive trovin la restacos de la disyunino ankore ne polvisinta. Yingning plorin cagrene, jetinte si sur la restacos, kiu xi portin revene ay sepultin en la komona tombeyo de familo Qin. Tiu nokte, Wang vidin en drimo ke la disyunino alvenin kum dankos. Wakisinte hi rakontin tio al Yingning, kiu dirin: "Yes, mi vidin lastnokte, sed xi petin mi ne waki yi." Wang sentin bedawro pro tio, kial xi restez ne longe, ay tiam Yingning klarizin: "Kiel fantomo, xi ne povin resti longe, car xi tie trovisan tro multe da vivantos, kius atmosfero xi ne povin elteni." Askite pri Xiaorong, xi dirin: "Xi anke esin vulpino, ay, even un el la most saja. Kiam mia vulpino-matro foririn, xi restizin Xiaorong por prizorgi mi, ay mi esin ciam dankema al xi pro la manjacos, frutos ay la alia kiu xi portin al mi. Hiere mia matro dirin al mi, ke Xiaorong yam wedisin." De tiam, ciuyere okaze de la Festo de Klaro ay Brilo, Wang ay Yingning kume vizitin al la tombeyo de familo Qin por kulti. Pos un yero, Yingning naskin filulo, kiu, kwankam bebo, ne timin fremdoros ay emin lafi al iu ayn juste kiel hia matro.  

La verkanto de la strangacos komentan: Siman ke la fola lafemo kroman xi kwaz tute senprudenta, sed la kruela pranko ce la muro montrin ke xi havan aparta sajo ay ruzo. Dum xia kortuca larmado por la fantom-matro ay replasin lafo per ploro diskovran al mu ke mua Yingning efektive hidin si sub la lafado. Law onidiro, trovisin intermontos tiel nomata Lafiza Herbo. Ciu, kiu nur smelin ji, ne povin deteni si de sencesa lafado. If en yia cambro esan tiu planto, kio sufican por senvaluizi ciu alia floros, inklude even la Floro de Sajo kiu impresan nur afektema.  

Homepage