第五课

kie: 哪里

tie: 那里

tie ci: 这里

nie: 没有一处

cie: 到处

ie: 某处

sur: 在...上面

Kie yi sidan?. Mi sidan sur sejo (椅子).

Kie yi dorman?. Mi dorman sur bedo (床).

Kie esan la libro?. La libro esan tie, sur la tablo.

Kie esan la pencilo (铅笔)?  La pencilo esan tie ci, en mia mano(手).

Kie esan la koynos (硬币)? Ju esan tie ci, en mia poketo ( 口袋)

Cu aero esan cie (到处)?  Yes, aero (空气) esan cie.

Kie esan la Cinanos(中国人)?  La Cinanos esan cie: en Europo, Asio, Ameriko, Afriko ay Ocenio(大洋洲).

Kie esan la domo de la vagabondo(流浪者)?  Nie (无一处).

Kie esan la pencilo?. Ji devan esi ie (某处), sur la tablo.

注: "Ci" 常与"tie" 和 "tiu"等词一起用,表示近处。

ci tie 这里       ci tiu 这个


DIALOGO (对话)

Aleksandro : - Kie esan la hotelo "Atlanto"?.

Filipo : - En la strato Bruselo. (strato = 街道)


Dialogo kum la avulo (祖父)

Avulo: Kie esan mia pipo (烟斗)?. Ji devan esi ie (某处). Mi ne trovan jim. (trovi = 找到).

Nepo (孙子): - Yes, dera (亲爱的) avulo. Ji esan en yia poketo (口袋).


Petro ne staran. Hi iran (走).

María ne sidan. Xi iran.

kum: 与...一起

Petro iran kum María.

Paulo (保罗) parlan kum Roberto.

Diego dansan (跳舞) kum Anna.

Sofia ludan (玩) kum Alberto.Kum kiu iran Petro?. Petro iran kum María.

Kiu parlan kum Roberto?. Paulo parlan kum Roberto.

Kiu dansan kum Anna?. Diego dansan kum Anna.

Kum kiu ludan Sofia?. Sofia ludan kum Alberto.


Cu yi deziran (要) parli?. Yes, mi deziran parli ko skribi.

Kum kiu (谁) yi deziran parli ko skribi?. Mi deziran parli ko skribi kum amikos (朋友).

Cu yi deziran korespondi (通信)? Yes, mi deziran korespondi.

Kum kiu yi deziran korespondi?. Mi deziran korespondi kum amikos en multa landos (国家).per: 用...

La edukoro skriban. Li skriban per pencilo.

Mu pensan(思考) per la hedo (头).

Mu smelan (嗅) per la nazo (鼻子).

Mu vidan (看) per la okulos (眼睛) ko mu awdan (听) per la orelos(耳朵).pri: 关于

La edukoro parlan pri Literaturo(文学).

Hi skriban egzemplos (例子) pri la prepozixos(介词).

Xi ne konan (知道) la vero (真相) pri tiu afero (事情).


日常用语

Mi pensan ke...我想...

Mi kredan ke...我相信...

Mi opinian ke... 我认为...

Cu ne?  不是吗 ?

Kio yi pensan pri ci tiu afero (事情)?

Kio yi konsilan al mi?  你的建议是什么?